Історія Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 імені саражана В.Г.

/Files/images/vesna2023/75.jpg

.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА:

/Files/images/5. ЗОШ №17, вул Крилова 12-6.jpg

· рік заснування – 1966

· повна адреса: 54038, м. Миколаїв, Миколаївська обл., Заводський район, вул. Крилова, 12/6

· школа побудована БМУ-6 трест «Миколаївбудстрой»

· з 1966 р. мова навчання російська

· 1990 рік - мова навчання українська.

Перший директор школи

Шестюченко Микола Гаврилович (1966 – 1973)

Народився 1 жовтня 1923 р.

Закінчив географічний факультет Одеського університету.
Учасник Великої Вітчизняної війни.
Безпосередньо займався будівництвом школи.
3 1966 по 1973 рр. керував начальним закладом,
викладав географію.

У 1966 році школа прийняла до себе майже 2500 дітлахів, а педагогічний

колектив налічував на той момент 87 вчителів.

Мова навчання - російська

/Files/images/DSC_0008.JPG

Шестюченко Микола Гаврилович

Ці роки в історії нашої школи видатні тим, що було створено вчительський та учнівський колективи однодумців, які започаткували шкільні традиції, створили систему взаємодії школи з міськими організаціями, що стали шефами більш ніж на 30 років.

Медалісти – 3 (золото).

/Files/images/DSC_0017.JPGБеляєва Зінаїда Петрівна (1973 – 1985)

У цей час започатковані раніше традиції зберігаються і примножуються. Приміщення рекреацій школи набуває тематичного значення, пріоритетними напрямами школи стають патріотичне та екологічне виховання. Створюються перші шкільні пошуково-дослідницькі учнівські загони, якими зібрано документи та матеріали історичної цінності. 28 березня 1980 р. на основі зібраних учнями матеріалів відкрито шкільний музей Бойової слави. В школі створено великий дитячий хор, оркестр духових інструментів. У старших класах уведено день виробничої практики на ЧСЗ,створено метеорологічну площадку школи, шкільний розарій. Побудовано шкільний тир. Школа входила в першу 10 найкращих у місті. Склад учительського колективу стабільний. Медалісти – 9 (золото).

/Files/images/DSC_0185.JPGГура Людмила Прокопівна (1985 – 1993)

Започатковані раніше традиції зберігаються і примножуються. Школа стає україномовною. Встановлені міжнародні зв’язки зі школами Німеччини. Пріоритетний напрям виховної роботи школи – екологічне виховання та історичне краєзнавство. Склад учительського колективу стабільний.

Медалісти – 3 (золото), 10 (срібло).

/Files/images/1304621323_karachenceva.jpgКараченцева Наталя Леонідівна (1993 – 1999)

Започаткована традиція співпраці з системою позашкільних закладів освіти. Стабільними залишаються, зберігаються і примножуються традиції закладу . Школа бере участь в експериментальній програмі (модульне навчання). Склад учительського колективу стабільний. В рекреації школи (ІІ поверх) відкрито меморіальну дошку воїну-афганцю, випускнику школи Гуменюку О. Школа перейшла на модульне навчання. Створено шкільний ВІА, шкільну команду КВН.

Медалісти – 6 (золото), 2 (срібло).

/Files/images/Zinchenko D.E..jpgЗінченко Діна Єгорівна (1999 – 2000)

Школа відмовилась від участі в експериментальній програмі (модульне навчання). Відбулися значні зміни в кадровому складі педагогічного колективу школи. Медалісти – 1 (золото).


/Files/images/2023/getImage.jpg Панченко Алевтина Геннадіївна (2000)

Нова епоха потребує кардинальних змін!

Із 2000 року педагогічний колектив очолила Панченко Алевтина Геннадіївна. В закладі створені сприятливі умови для стимулювання творчого вдосконалення, саморозвитку та самореалізації суб’єктів освітнього процесу. Досвідчені педагоги закладу успішно застосовують продуктивні технології навчання і виховання; впроваджують родинно-сімейний напрямок виховання, прагнуть до створення школи-родини.

Активна життєва та професійна позиція керівника закладу освіти, здатного вчасно реалізувати реформи в освіті в умовах соціальних змін, допомагає сформувати позитивний імідж, створити конкурентноздатний заклад, вибудувати подальшу стратегію.У закладі розробляються та впроваджуються новітні педагогічні технології навчально-виховного процесу та здійснюється його психологічний супровід.Високопрофесійний склад педагогічного колективу забезпечує належний рівень навчальних досягнень здобувачів освіти не тільки з профільних предметів, а й з природничо-математичних, суспільно-гуманітарних тощо.Як керівник, Алевтина Геннадіївна разом з колективом працює над удосконаленням матеріально-технічної бази освітнього закладу.

Досвідчений та професійний колектив закладу успішно реалізовує Реформу Нової української школи, яка має на меті змінити життя дітей в школі – зробити освіту корисною для їхньої успішної самореалізації у світі XXI століття, під час навчання не лише передавати знання, а й вчити застосовувати їх у реальних ситуаціях, допомогти кожній дитині якнайкраще розкрити свої здібності та нахили.Вчителі впроваджують наукові ідеї та розробки в практику освітнього процесу. Зокрема у викладанні навчальних предметів застосовуються платформи «Нові знання», «На урок», «Всеосвіта» тощо.

Адміністрація та педагогічний колектив закладу ставлять за мету не просто йти в ногу з часом, а й випереджати його. Це необхідна умова для сміливих і успішних кроків у майбутнє.


Наша школа – це майстерня, де формується думка підростаючого покоління. Необхідно міцно тримати її в руках, якщо не хочеш утратити майбутнє.

ОСВІТНІ ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Забезпечувати зміст освіти, що відповідає державному стандарту з усіх навчальних предметів та задовольняє потреби здібних та обдарованих дітей. Формувати і розвивати соціально активну, гуманістично спрямовану особистість зі свідомою громадянською позицією, готовою до професійного самовизначення.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ В РОБОТІ ШКОЛИ

1. забезпечення компетентісного підходу до змісту освіти учнів та формування ключових компетентностей;

2. інноваційна діяльність в освітньому процесі та управлінні;

3. формування здорового способу життя в усіх учасників освітнього процесу;

4. демократизація та гуманізація освітнього процесу;

5. реалізація мовної політики з метою зміцнення статусу української мови як державної;

6. виховання громадянина як патріота України;

7. формування та розвиток соціальної активності, виховання в учнів лідерських якостей.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

· відродження національної духовності учнів, залучення до її виховання учнів, учителів, батьків і громадськості;

· формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії, долю суспільства і людства;

· створення якісно нових умов для розвитку традицій української педагогічної думки;

· створення умов для самовдосконалення і самореалізації особистості та оволодіння учнями системою знань про природу, людину, суспільство;

· формування в учнів практичних умінь і навичок у творчій та науково-дослідницькій діяльності;

· розробка і впровадження нових методів і форм організації навчально-виховної роботи;

· створення і апробація нових технологій навчання;

Інклюзивне навчання

Нині одним із пріоритетних напрямів державної політики в галузі освіти є сприяння у реалізації прав на рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами.

У школі організовано інклюзивне навчання для учнів з особливими освітніми потребами. Адміністрацією закладу створена матеріально-технічна та навчально-методична база для успішного функціонування цих класів, адаптовано освітні програми та плани, відкориговано методи та форми навчання, складено індивідуальні навчальні плани.

Завдяки співпраці вчителів-предметників, шкільного психолога, батьків перебування у школі дітей є позитивним та продуктивним, сприяє їх успішній соціалізації та інтеграції в суспільстві.

Проєкт "Інтелект України"

Сутність цього проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями. Головне – набуття нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці. Також – розвитку пізнавальних процесів: сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра – цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

Програма розроблялася в такий спосіб, щоб, ураховуючи вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відеоматеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Приміром, на уроці читання діти вивчали оповідання про соловейка, а вже на уроці "Я і Україна" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відеофрагмент з соловейком, чують його спів.

У навчанні академічно обдарованих учнів початкової школи найбільш розповсюджені такі освітні моделі:

· модель прискорення (дозволяє врахувати потреби та можливості певної категорії дітей, які вирізняються прискореним темпом розвитку);

· модель поглиблення (передбачається поглиблене вивчення обдарованими учнями певних навчальних дисциплін);

· модель збагачення (орієнтована на якісно інший зміст навчання з виходом за межі вивчення традиційних тем, установленням зв’язків з іншими темами, проблемами , дисциплінами);

· модель проблематизації (передбачає стимулювання інтелектуального та особистісного розвитку учня через використання проблемних методів і завдань проблемного характеру, пошуку альтернативних інтерпретацій навчальної інформації, що сприяють формуванню в учнів творчого підходу).

Експериментальні навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів для початкової школи розроблено відповідно до наказів МОН України й оновленого Державного стандарту та Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

Вивчення навчальних предметів «Навчаємося разом», «Еврика» здійснюється за експериментальною навчальною програмою, що розроблена творчим колективом під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, професора І. В. Гавриш.

Програма передбачає також навчання дітей різноманітних прийомів навчально-пізнавальної діяльності, сприяє формуванню таких якостей, як ініціативність, самоконтроль.

Однією з характерних ознак розвитку національної системи освіти на сучасному етапі є її варіативність, що виражається у розробці і створенні альтернативних підручників, якими і є посібники науково-педагогічного проекту «Інтелект України», що стали виразником певної педагогічної технології. Створення таких навчальних книжок повноцінно реалізують ідеї особистісно орієнтованого навчання.

Посібники проекту побудовані з урахуванням основних етапів навчання - засвоєння навчального матеріалу та його застосування на практиці. Вони реалізують діяльнісний підхід до організації навчального процесу, який змодельований у підручнику за принципом: «Для того, щоб учень засвоїв матеріал, який вивчає, він повинен виконати повний цикл пізнавальних дій, тобто сприйняти його, осмислити, запам’ятати, повправлятися в застосуванні знань на практиці й потім виконати подальші навчальні дії на їх повторення, поглиблення й міцніше засвоєння.

Через дані посібники реалізується концепція міцного засвоєння знань, періодичне повторення навчального матеріалу… Спочатку проміжки між повторенням коротші, пізніше вони збільшуються. Велику увагу в підручниках автори приділяють ознайомленню молодшого школяра з конкретними способами запам’ятовування: використання наочних посібників, застосування алгоритмів, пам’яток, опорних схем, таблиць тощо. Вправи у підручниках поділяються на пробні, тренувальні, творчі. Велике місце автори відводять вправам за зразком - це завдання з повною орієнтувальною основою дії. Учні знають, як виконувати його та які результати повинні отримати. Дані посібники не лише повноцінно й послідовно викладають навчальний матеріал, а й служать моделлю формування навчальної діяльності як провідної у молодшому шкільному віці. Вони реалізують емоційно-ціннісний компонент змісту освіти й мотиваційну функцію. Проект «Інтелект України» спрямований на засвоєння духовного багатства, яке створювала українська нація. Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів відбуваються системно, за допомогою різних форм та засобів, інтегровано, органічно й цікаво для дітей. Учні з задоволенням включаються в роботу, роблять висновки, висловлюють свої судження, дають оцінку, творчо працюють з матеріалом, що спрямований на виховання сучасної повноцінної, високоморальної особистості. Завданнями даного проекту є пробудження й виховання в кожному учневі патріотичних почуттів, залучення до вищих цінностей:

· любові до батьків, своїх предків, рідної землі;

· любові до рідної мови, культури, народу, пошани до історичного минулого, національних традицій і звичаїв;

· глибокого усвідомлення власної національної належності, відчуття єдності зі своїм народом;

· любові до Батьківщини-України, готовності творити задля кращого її майбутнього.

Важливим моментом проекту є формування емоційно- позитивного стану дитини в процесі навчання. Це відбувається через незвичну добірку видів завдань: виконання пісень під караоке, читання казок способом стеження за диктором презентації, робота з уривками мультфільмів та пошук переглянутого в тексті, вправа «Фотоапарат» тощо…

Способи навчально-пізнавальної діяльності в даному проекті передаються через правила, вказівки, алгоритмічні приписи й засвоюються учнями в формі вмінь і навичок.

У проекті враховано природні здатності молодшого школяра, вразливість його психіки, допитливість у пізнанні самого себе, схильність до імітації зразків поведінки дорослих, що зумовлює вплив програмового змісту не лише на інтелектуальний, а й на соціальний і особистісний розвиток учня. Таким чином у молодшого школяра формуються життєві навички, що сприяють соціальному, духовному та психічному здоров’ю:

· уміння слухати;

· уміння чітко висловлювати свої думки;

· уміння відкрито виражати свої почуття, без тривоги і звинувачень;

· адекватна реакція на критику;

· уміння розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей, виявляти допомогу й підтримку;

· уміння бути «членом команди»;

· уміння усвідомлювати власну унікальність;

· позитивне ставлення до себе, інших людей;

· уміння правильно виражати свої почуття;

· установка на успіх;

· уміння концентруватися на досягненні мети;

· розвиток наполегливості й працьовитості.


Відомі випускники:

Цюра Сергій Іванович –1968 рік випуску (командир бойового корабля «Адмірал Юшкевич» Північного військово-морського флоту)

Кім Брейтбург – 1970 рік випуску (музикальний виконавець, аранжирувальник, композитор, звукорежисер, продюсер, автор більш ніж 500 пісень)

Цуканов Ігор Вячеславович -1972 рік випуску (начальник юстиції м. Миколаєва)

Войтенко Артур Вікторович – 1988 рік випуску (заступник начальника УМВС України в Миколаївській області, полковник міліції)

Харченко Віталій Георгієвич – 1990 рік випуску (Голова антимонопольного комітету Миколаївської області)

Харченко Георгій Георгієвич – 1993 рік випуску (доцент кафедри «Громадянського права» Національного університету ім. Т. Г. Шевченко, м. Київ)

Харченко Петро Георгієвич – 1993 рік випуску (Антимонопольний комітет України, начальник управління з розслідування )

Веселовська Вікторія – 2000 рік випуску (директор департаменту Міжнородних відносин Коледжу преси та телебачення, магістр журналістики, почесний член НСЖУ, викладач дисципліни «Основи тележурналістики, організація телевидавництва»)

Особистий приклад наших вчителів сприяв обранню педагогічної професії наших випускників.

Понад 150 випускників школи працюють в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та вищих навчальних закладах міста та України. Серед них є кандидати історичних наук, Старші викладачі педагогічного університету, доценти аграрної та юридичної академій, інспектори управління освіти і науки міста, викладачі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №17.

Кiлькiсть переглядiв: 1387