На виконання ст.30 Закону України "Про освіту"

НОВА РЕДАКЦІЯ

СТАТУТУ

Миколаївської загальноосвітньої

школи І- ІІІ ступенів №17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради

Миколаївської області

Прийнято загальними зборами

колективу ЗОШ №17

протокол від 11.04.2017 № 1

1.Загальні положення

1.1. Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 Миколаївської міської ради Миколаївської області (надалі «заклад»), створена на підставі рішення Миколаївської міської ради від 30.08.1966 р. № 1900, присвоєно ім’я на підставі рішення Миколаївської міської ради від 06.04.2017 р. № 17/26 «Про присвоєння Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 17 Миколаївської міської ради Миколаївської області ім’я Саражана В.Г.».

1.2. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.10 №778, «Положенням про вечірню (змінну) школу», «Положенням про екстернат в загальноосвітніх навчальних закладах», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, своїм статутом.

1.3. Юридична адреса школи:

54038, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Крилова, 12/6

1.4. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.5. Засновником закладу є територіальна громада м. Миколаєва в особі Миколаївської міської ради.

1.6. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.7. Основними завданнями закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.8. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.9. Мова навчання і виховання визначається відповідно до Конституції України у закладі визначена українська мова навчання.

1.10. Заклад має право:

-користуватися пільгами, наданими державою;

-визначати форми, методи і прийоми організації навчально-виховного процесу;

-спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами чи структурними підрозділами, науково-дослідницькими інститутами і центрами проводити науково-дослідницьку експериментальну, пошукову роботу;

-створювати навчально-виховні комплекси у складі навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для задоволення допрофесійних і професійних запитів громадян, а також навчально-виховні об’єднання з дошкільними та позашкільними навчальними закладами для задоволення освітніх і культурно-освітніх потреб;

-організовувати роботу по підготовці, перепідготовці, підвищенню кваліфікації і стажуванню педагогічних кадрів;

- створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми матеріального заохочення у межах бюджетного фінансування;

-бути власником і користувачем майна (рухомого і нерухомого), згідно з діючим законодавством і статутом закладу;

-отримувати кошти і матеріальні цінності від державних органів, юридичних і фізичних осіб;

-залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти, отримані від господарської діяльності;

-встановлювати форму одягу для учнів;

-укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн;

-мати у своєму складі класи з поглибленим вивченням предметів, класи, які

працюють за програмою та навчальними планами науково-педагогічного

проекту «Інтелект України», корекційні класи, класи(групи) з вечірньою

(заочною), екстернатною формами навчання, групи продовженого дня.

Заклад самостійно приймає рішення і здійснює свою діяльність в межах своєї

компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.11. У закладі можуть створюватися та функціонувати: методична рада, методичні об’єднання вчителів, класних керівників, творчі та проблемні групи тощо.

1.12. Медичне обслуговування учнів здійснюється згідно з діючим законодавством.

1.13. Взаємовідносини закладу з юридичними і фізичними особами визнача-ються угодами, що укладені між ними.

2. Зарахування учнів до закладу

2.1. Зарахування учнів до всіх класів закладу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.2. Директор закладу зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення учнів та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.3. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора.

2.4. Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу). До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести

років.

2.5. Іноземці та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.6. Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН України.

2.7. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

2.8. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

3. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених МОН України.

3.2. У робочому навчальному плані закладу з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

3.3. Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини робочих навчальних планів.

3.4. Робочий навчальний план закладу затверджуються відповідним органом управління освітою.

3.5. Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани закладу погоджуються з МОН України.

3.6. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.7. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.8. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та свого статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.9. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

3.10. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад за погодженням з відповідним органом управління освітою створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном. Для дітей із особливими освітніми потребами можуть функціонувати класи з інклюзивним навчанням, рішення про їх утворення приймається за погодженням з управлінням освіти та затверджується рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

3.11. Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується МОН України за погодженням з Мінфіном та Мінекономрозвитку.

3.12. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.13. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

3.14. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.15. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х (12-х) - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.16. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

3.17. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором.

3.18. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.19. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.20. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

3.21. Домашні завдання для учнів 1-х класів не задаються.

4. Оцінювання навчальних досягнень учнів закладу

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладу визначаються МОН України.

4.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.4. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х (12-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН України. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН України та МОЗ України.

4.5. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.6. Випускникам 9-х, 11-х, (12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета та/або не пройшли державну підсумкову атестацію видається табель успішності.

4.7. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х (11-х) класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники закладів III ступеня - похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні"або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН України.

5. Виховний процес у закладі

5.1. Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які громадські об'єднання, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених об'єднаннях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях.

5.4. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту закладу. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

6. Учасники навчально – виховного процесу

6.1. У відповідності з Законом України “Про освіту” учасниками навчально-виховного процесу є: учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов'язки визначаються законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими актами законодавства, статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.3. Учні школи мають право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у навчальному закладі;

- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- коригування результатів річного оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою навчального закладу;

- доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насил-ля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

6.4. Учні закладу зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено державними стандартами освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників, прибувати на заняття в охайному зовнішньому вигляді, встановленому вимогами навчального закладу;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

6.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

6.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

6.7. Педагогічні працівники закладу мають право:

- брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об'єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності;

- на самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- на проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- на позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- на участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавст-вом України.

6.8. Педагогічні працівники закладу зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог державних стандартів освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збере-женню їх здоров'я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази керівника навчального закладу, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.

6.9. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти

6.10 До педагогічної діяльності у закладах не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6.11 Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором закладу і затверджується управлінням освіти. Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

6.12 У школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників, що здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.10р. №930.

6.13 Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умов трудового договору, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно з законодавством.

6.14 Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

- звертатись до органів управління освітою, директора навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

6.15. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;

- поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

6.16. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпе-ченню навчального закладу;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

6.16.Представники громадськості мають зобов’язані

- дотримуватися статуту школи;

- виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування;

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства.

7.Управління школою

7.1. Керівництво школою здійснює його директор. Керівником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН України.

7.2. Директор школи і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відповідним органом управління освіти згідно із законодавством. Призначення та звільнення заступників директора школи здійснюється за поданням директора.

7.3. Директор закладу здійснює керівництво педагогічним колективом забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

відповідає за дотримання вимог державних стандартів загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування

учнів;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

7.3. Керівник закладу є головою педагогічної ради постійно діючого колегіального органу управління закладом.

7.4. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб. Кількість засідань педагогічної ради визначається їхньою доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

7.5. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу та інші питання освітньої діяльності навчального закладу;

- переведення учнів до наступного класу;

- видачі відповідних документів про освіту;

- спільно з радою закладу розглядає питання нагородження учнів за успіхи в навчанні грамотами, похвальними листами чи медалями; обговорює і затверджує плани та режим роботи закладу, варіативної складової робочого навчального плану;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- забезпечення взаємозв’язку між окремими шкільними методичними об’єднаннями щодо викладанні навчальних предметів, роботі над науково-методичною темою (проблемою), наступності в роботі початкової, основної та старшої школи;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу, морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків.

7.6. Органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників закладу – зборами трудового колективу,

- учнів ІІ –ІІІ ступенів – класними зборами;

- батьків, представників громадськості - батьківськими зборами.

Термін їх повноважень становить один рік. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі беруть участь не менше 2/3 делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

7.7. Загальні збори:

- обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін повноважень; заслуховують звіт директора і голови ради школи;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально – виховного процесу, план роботи ради закладу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

7.8. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу, діяльність якої регулюється статутом навчального закладу.

7.9. Діяльність ради закладу передбачає:

7.9.1 Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально - виховного процесу.

7.9.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визнання стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; формування навичок здорового способу життя;

- створення належного психологічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідницької експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

7.9.3.До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

7.9.4 Рада школи діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства; гласності.

7.10. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має біти не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (замовника), а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

7.11.Очолює раду навчального закладу голова, який обирається зі складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

7.12. Рада навчального закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконання статуту навчального закладу;

- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними грамотами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення пи-тань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій; вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків, або осіб, які їх замінюють до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків та осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу; вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

7.13. У школі за рішенням загальних зборів або ради школи можуть створюватись і діяти піклувальна рада, батьківський комітет, органи учнівського самоврядування, методичні об’єднання, асоціації, тощо, положення про які розробляє і затверджує МОН України. Члени піклувальної ради школи обираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організації, окремих громадян. Піклувальна рада вживає заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування школи, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників, тощо.

7.14. Піклувальна рада діє на засадах дотримання вимог законодавства України; самоврядування, колегіальності ухвалення рішень, добровільності та рівноправності членства, гласності.

7.15. Робота піклувальної ради планується довільно, кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.

7.16. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа її членів. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

7.17. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора школи, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної бази школи;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування школи;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;

- сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

8.Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

8.1.Матеріально-технічна база закладу складається з будівель, споруд, землі, комунікацій, обладнання, інших матеріальних цінностей, вартість яких відо-бражено у балансі.

8.2 Майно, закріплене за закладом належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

8.3.Фінансування закладу здійснюється її засновниками відповідно до встановленого законодавством порядку.

8.4Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі його кошторису.

8.5.Джерелами фінансування закладу є:

- кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному державними стандартами освіти;

- кошти фізичних та юридичних осіб;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- кошти від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

8.6. Порядок діловодства та бухгалтерського обліку у закладі визначається законодавством і нормативно-правовими актами МОН України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується заклад. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти.

8.7. Заклад має право згідно з законодавством на придбання й оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, на користування послугами будь-яких підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

8.8. Звітність про діяльність закладу встановлюється відповідно до законо-давства.

9. Співпраця. Міжнародна співпраця

9.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними та освітніми асоціаціями.

Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

9.2. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

10. Контроль за діяльністю школи

10.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. Державний контроль за діяльністю школи здійснюють ДІНЗ та управління освіти.

10.2. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше, ніж один раз на десять років у порядку, встановленому МОН України.

10.3. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше двох разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю закладу проводять її засновники відповідно до законодавства.

11. Реорганізація або ліквідація школи

11.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає засновник. Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням арбітражного суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом.

11.2.. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

11.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

11.4. При реорганізації або ліквідації закладу учням, які навчалися в школі повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

11.5. При реорганізації або ліквідації школи працівникам, які звільнюються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор школи _________ А.Г. Панченко наказ від 19.08.2020р № 538

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

19.08. 2020 року

протокол №11

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №17

імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради

Миколаївської області

2020-2021 навчальний рік

ЗМІСТ

Розділ 1. Призначення закладу та засіб її реалізації 3
Розділ 2. Опис «моделі» випускника закладу 3
Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу закладу 4
Розділ 4. Освітня програма закладу та її обґрунтування 5
4.1. Освітня програма початкової освіти 5
4.1.1. Освітня програма 1-2 класів 6
4.1.2. Освітня програма 3-4 класів 8
4.2. Освітня програма базової середньої освіти 10
4.3. Освітня програма 10-11 класів (профільна освіта) 16
Розділ 5. Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами 21
Розділ 6. Особливості організації освітнього процесу та застосовування в ньому педагогічних технологій 23
Розділ 7. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми 24
Розділ 8. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми 24
Розділ 9. Структура навчального року 24
Додатки 24

Розділ 1

Призначення закладу та засіб її реалізації

Призначення закладу полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення, а саме

 • уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку;
 • надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальній, мистецький, спортивній тощо);
 • надання учням 10-11 класів можливості вибору профілю навчання.
 • Освітні програми, реалізовані в школі, спрямовані на:
 • формування в учнів сучасної наукової картини світу;
 • виховання працьовитості, любові до природи;
 • розвиток в учнів національної самосвідомості;
 • формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;
 • інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;
 • рішення задач формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;
 • виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей населення регіону, України та інших народів в умовах багатонаціональної держави;
 • формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми закладу здійснюється через три рівні освіти: початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років; профільна середня освіта тривалістю три роки.

Розділ 2

Опис "моделі" випускника закладу

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник закладу має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

· випускник школи добре проінформована особистість;

· прагне до самоосвіти та вдосконалення;

· готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави;

· є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;

· свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;

· мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти: упевненість в собі, відчуття повноцінності, старанність, працелюбність, самостійність, дисциплінованість, мотивація досягнення успіху, повинен уміти слухати і чути, критично мислити і мати почуття самоконтролю. Опанувати навички навчальної діяльності, прості навички самоконтролю навчальних дій, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи володіє певними якостями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей;дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

Розділ 3

Цілі та задачі освітнього процесу закладу

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед закладом поставлені такі цілі освітнього процесу:

1. Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2. Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3. Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4. Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5. Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7. Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8. Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

Розділ 4

Освітня програма закладу та її обґрунтування

4.1. Освітня програма початкової освіти

Освітня програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Початкова освіта здобувається з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень, забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, їх інтеграцію та логічну послідовність вивчення які будуть подані в рамках навчальних планів:

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Початкова освіта має такі цикли, як 1—2 і 3—4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреби дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання

природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів освіти, їх потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються в різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних соціальних ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Компетентності здобувачів освіти визначено за такими освітніми галузями, які забезпечують формування всіх ключових компетентностей.

4.1.1. Освітня програма 1-2 класів

Освітню програму для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268. У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-2-х класів складає 1470 годин/навчальний рік:

для 1-х класів – 700 годин/навчальний рік,

для 2-х класів – 770 годин/навчальний рік.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

- дитиноцентрованості і природовідповідності;

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

- наступності і перспективності навчання;

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів всіх ключових компетентностей. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

мовно-літературна - включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська); математична - спрямована на формування математичної та інших ключових

компетентностей;

природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної природоохоронної поведінки у навколишньому світі;

технологічна - формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;

інформативна - формування інформаційно-комунікаційної компетентності, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв для розвитку, самовираження, здобуття навичок безпечної діяльності в інформаційному суспільстві;

соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей, готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;

мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого

самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;

фізкультурна - формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Мовно-літературна освітня галузь в 1 класі реалізується через інтегрований курс

«Навчання грамоти», в 2 класі через навчальні предмети «Українська мова», «Читання».

Математична освітня галузь реалізуеться через предмет «Математика».

Громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна, природнича, реалізується через інтегрований предмет «Я досліджую світ». Розподіл годин в рамках цього інтегрованого курсу розподіляється наступним чином:

громадянська та історична – 0, 5 години ; соціальна та здоров’язбережувальна - 0,5 години; природнича – 2 години.

Технологічна освітня галузь реалізується через навчальний предмет «Дизайн і технології», інформатична - через предмет «Інформатика» (починаючи з 2 класу), мистецька галузь - через інтегрований курс «Мистецтво». Фізкультурна галузь реалізується через предмет «Фізична культура.

Навчальний план

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
1-В (НУШ) 2-Б (НУШ)
Інваріантний складник
Мовно-літературна (українська мова) Українська мова (навчання грамоти) 8
Українська мова 4
Літературне читання 4
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 2 3
Математична Математика 4 4
Природнича, громадянська, історична, соціальна,здоров’язбережувальна: Я досліджую світ 3 3
природнича, громадянська й історична 2 2
соціальна 0,5 0,5
і здоров’язбережувальна 0,5 0,5
Мистецька Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Технологічна Інформатична Дизайн і технології 1 1
Інформатична Інформатика 1
Фізкультурна *** Фізична культура 3 3
Усього 19 +1*+3 21 +1*+3
Варіативна складова
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1* 1*
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 22
Усього 23 25

Програмою визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання, коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу. Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів освіти ключових компетентностей, передбачених стандартами початкової освіти. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

4.1.2. Освітня програма 3 класів

Освітня програма для 3 класів закладів загальної середньої освіти розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (3-4 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 27.12.2018 № 1461 (08.10.2019 № 1273 у новій редакції).

У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 3 –х класів складає 805 годин/навчальний рік.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного 3 здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими людьми.

Навчальний план

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
3-Б (НУШ)
Інваріантний складник
Мовно-літературна (українська мова) Українська мова (навчання грамоти) 4
Літературне читання 4
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 3
Математична Математика 5
Природнича, громадянська, історична, соціальна,здоров’язбережувальна: Я досліджую світ 3
природнича, громадянська й історична 2
соціальна 0,5
і здоров’язбережувальна 0,5
Мистецька Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Технологічна Дизайн і технології 1
Інформатична Інформатика 1
Фізкультурна *** Фізична культура 3
Усього 22+3+1*
Варіативна складова
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1*
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23
Усього 26

4.1.3 Освітня програма 4 класу

Освітня програма для 4 класів розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407) з української мовою навчання з вивченням мови національної меншини. Вона визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів;

очікувані результати навчання учнів;

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 4-х класів складає 910 годин/навчальний рік.

Освітню програму для 4 класів укладено за такими освітніми галузями: Мова і література

Суспільствознавство Мистецтво Математика Природознавство Технології

Здоров’я і фізична культура

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Мова корінного народу, національної меншини (мова і читання)", "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво"

Варіативна складова використана на підсилення вивчення курсів «Музичне мистецтво» та

«Образотворче мистецтво» з метою реалізації освітньої галузі "Мистецтво"

Навчальний план

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
4-Б
Інваріантний складник
Мовно-літературна (українська мова) Українська мова 4
Літературне читання 4
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 2
Математична Математика 5
Природознавство Природознавство 2
Суспільствознавство Я у світі 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Фізична культура 3
Основи здоров’я 1
Усього 21+3+2*
Варіативна складова
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2*
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23
Усього 26

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які реалізуються в рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток»,

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно- діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

4.1.4 Освітня програма початкової школи НПП «Інтелект України»

Освітня програма для рівня початкової освіти (1-3 класи) закладів загальної середньої освіти, що працюють за Проєктом, розроблена на виконання законів України
«Про освіту» (в редакції від 09.08.2019), «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (редакція від 16.08.2019), відповідно до висновку Державної служби якості освіти України провідповідність освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» вимогам Державного стандарту початкової освіти, лист № 01/01-23/929 від 06.08.2020 «Щодо результатів експертизи освітньої програми».

Навчальний план

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
1-А 1-Б
Мовно- літературна (українська мова) Українська мова 6 6
Математична Математика 3 3
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 3 3
Мовно-літературна Я пізнаю світ 1 8 1
Математична 1 1
Природнича 1 1
Соціальна і здоров’язбережувальна 1 1
Громадянська та історична 1 1
Технологічна 1 1
Фізкультурна *** 1*** 1***
Мистецька 1 1
Інформатична - -
Мистецька Мистецтво ** 1 1
Фізкультурна *** Фізична культура*** 2*** 2***
Разом 19 +(1***+ 2***) + 1* 19 +(1***+ 2***) + 1*
Варіативна складова
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1* 1*
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 20
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 23
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
2-А
Мовно- літературна (українська мова) Українська мова 6
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 3
Математична Математика 4
Мовно-літературна ( літературна) Я пізнаю світ 1 9
Математична 1
Природнича 1
Соціальна і здоров’язбережувальна 1
Громадянська та історична 1
Технологічна 1
Фізкультурна *** 1***
Мистецька 1
Інформатична 1*
Мистецька Мистецтво ** 1
Фізкультурна *** Фізична культура*** 2***
Разом 20+(1***+ 2***) + 2*
Варіативна складова
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2*
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
3-А
Мовно- літературна (українська мова) Українська мова 6
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 3
Математична Математика 4
Мовно-літературна ( літературна) Я пізнаю світ 1 9
Математична 1
Природнича 1
Соціальна і здоров’язбережувальна 1
Громадянська та історична 1
Технологічна 1
Фізкультурна *** 1***
Мистецька 1
Інформатична 1*
Інформатична Інформатика 1
Мистецька Мистецтво ** 1
Фізкультурна *** Фізична культура*** 2***
Разом 22+(1***+ 2***) + 1*
Варіативна складова
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1*
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26

Освітня програма для рівня початкової освіти (4 клас) закладів загальної середньої освіти, що працюють за Проєктом, розроблена на виконання законів України
«Про освіту» (в редакції від 09.08.2019), «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011, наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті „Інтелект України“ на базі загальноосвітніх навчальних закладів» №1319 від 02.11.2016 (додаток 2).

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
4-А
Інваріантний складник
Мови і література Українська мова 3,5
Читання 3,5
Іноземна мова ( англійська) 4
Математика Математика 4
Еврика 1
Природознавство, Суспільствознавство Людина і світ 2,5
Навчаємося разом 1,5
Мистецтво Мистецтво 1
Технології Трудове навчання 0,5
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Фізична культура 3***
Основи здоров’я 0,5
Усього 23+3***
Варіативна складова
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23
Усього 26

4.1. Освітня програма базової середньої освіти

Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405) з навчанням українською мовою і вивченням мови національної меншини.

Освітня програма окреслює організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, визначає: загальний обсяг навчального навантаження, очікувані результати навчання учнів. рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти, вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік:

для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслює навчальний план закладу, який дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні.

Варіативна складова визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів. Варіативна складова використана на збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової, які використовуються на вивчення тем передбачених навчальною програмою академічного рівня;

Формування варіативної складової відбувається на підставі побажань учнів, за навчальними програмами затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Під час розподілу варіативної складової навчального плану враховано гранично допустиме навантаження на одного учня, уроки фізичної культури при визначенні цього показника не враховувались. .

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально- технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій. Через варіативні модулі можуть реалізовуватись не лише окремі види спорту, а й ритміка, хореографія, пластика, фітнес тощо.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 зі змінами внесеними наказом № 921 від 17.08.2012 та № 401 від 08.04.2016 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

У школі здійснюється розподіл класу за групами при вивченні таких предметів:

- іноземної мови (англійська мова) – за рахунок наповнюваності в класах;

- іноземної мови (німецька) – за рахунок наповнюваності в класах;

- трудового навчання – за рахунок наповнюваності в класах;

- інформатики - 5-9 класи.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику предмета . Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування. Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
5 Інформаційно- цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту

8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва
10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально- економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток»,

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання; окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти.

Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором; роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження.
Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.
Здоров'я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я.
Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно- діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями: Мови і літератури

Суспільствознавство Мистецтво Математика Природознавство Технології

Здоров’я і фізична культура

Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети.

Освітня галузь мови і літератури у навчальних планах реалізується через окремі предмети

- «Мови та літератури» через навчальні предмети «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «"Мова корінного народу, національної меншини (російська мова)"» (8-9 класи), «Англійська мова», «Німецька мова» (5-7 класи);

- «Суспільствознавство» у п’ятих класах через навчальний предмет «історія України (вступ до історії)» та «Навчаємося разом» у 5 А класі, у шостих класах через інтегрований курс «Історія України. Всесвітня історія», 7-9 класах через навчальні предмети «Історія України», «Всесвітня історія» та «Основи правознавства» в 9 класі;

- «Мистецтво» в 5 Б, 6 А 7 А,Б -7 реалізується предметом «музичне мистецтво» та «образотворче мистецтво», в 8 А, 9 А класах інтегрованим курсом «мистецтво»;

- «Математика» через навчальний предмет «математика» в 5-6 класах, «алгебра» та «геометрія» в 7-9 класах;

- «Природознавство» через навчальні предмети «Природознавство. Моя планета Земля» та «Природознавство. Твої фізичні відкриття», які є пропедевтичними для курсів фізики, хімії, астрономії, «Природознавство» в 5 Б класі, «Географія» в 6-9 класах, «Біологія» в 6-9 класах, «Фізика» в 7-9 класах, «хімія» в 7-9 класах;

- «Технології» через навчальні предмети «трудове навчання» та «інформатика» в 5-9 класах;

- «Здоров'я і фізична культура» через навчальні предмети «Основи здоров'я» та «Фізична культура» в 5-9 класах.

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочих навчальних планів, що позначаються дробовими числами (0,5; 1,5; 2,5; 3,5) викладаються упродовж навчального року таким чином: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5) – по 1 годині через тиждень.

Вивчення окремих предметів у проєктному 5 А класі здійснюється за програмами та навчально-методичними комплектами, розробленими авторським колективом Проєкту. Авторські програми розміщено на сайті https://intellect-ukraine.org у розділі «Освітянам», «методична документація», «навчальні програми для 5-9 класів».

Розподіл варіативної складової навчального плану для базової середньої освіти

Варіативну складову навчального плану визначено в межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів. Години варіативної частини частково використані на збільшення обсягу часу предметів інваріантної складової, особливо важливих для формування особистості, реальних потреб суспільства, забезпечення якісного виконання навчальних програм та враховуючи кадрове, навчально-методичне забезпечення закладу: в 6 А,8 А класі з української мови на 0,5 г. Особлива увага приділяється опануванню учнями української мови та літератури, іноземної мови, вивчення якої починається з першого класу, основ комп’ютерних знань.

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь.

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 Б 6 А 7 А,Б
Мови і літератури Українська мова 3,5 4 2,5
Українська література 2 2 2
Перша іноземна мова (англійська) 3 2 2
Друга іноземна мова (німецька) 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1
Всесвітня історія - 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Математика Математика 4 4
Алгебра - - 2
Геометрія - - 2
Природознавство Природознавство 2 - -
Географія - 2 2
Біологія - 2 2
Фізика - - 2
Хімія - - 1,5
Технології Трудове навчання 2 2 1
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура 3 3 3
Разом 25,5+3 27,5+3 29+3
Додатковий час на навчальні предмети, курси, консультації
Гранично допустиме навантаження на учня 28 31 32
Всього 29 31 32
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
8 А 9 А
Мови і літератури Українська мова 2,5 2
Українська література 2 2
Російська мова 2 2
Англійська мова 2 2
Зарубіжна література 2 2
Суспільствознавство Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Основи правознавства - 1
Мистецтво Музичне мистецтво - -
Образотворче мистецтво - -
Мистецтво 1 1
Математика Алгебра 2 2
Геометрія 2 2
Природознавство Біологія 2 2
Географія 2 1,5
Фізика 2 3
Хімія 2 2
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1
Фізична культура 3 3
Разом 29,5+3 31+3
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33
Всього 33 34

Досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), передбачені Державним стандартом.

4.1. Освітня програма для 5 класу, що працюють за НПП «Інтелект України»

Освітня програма для рівня базової середньої освіти (5–9 класи) закладів загальної середньої освіти, що працюють за Проєктом, розроблена на виконання законів України
«Про освіту» (в редакції від 09.08.2019), «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1392 від 23.11.2011, наказу Міністерства освіти і науки України
«Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті „Інтелект України“ на базі загальноосвітніх навчальних закладів» №1319 від 02.11.2016 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України №722 від 24.05.2019).

Рівень — базова середня освіта ( 5–9 класи) з навчанням українською мовою

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 5 5 5 5 5
Іноземна мова (німецька) 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство*** Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Основи правознавства 1
Навчаємося разом 2 2
Основи самоменеджменту 1 1
Мистецтво** Мистецтво 1 0,5
Музичне мистецтво 0,5 0,5 0,5
Образотворче мистецтво 0,5 0,5 0,5
Математика Математика 4 4
Алгебра 2 2 2
Геометрія 2 2 2
Природознавство Природознавство. Моя планета Земля 2
Природознавство. Твої фізичні відкриття 1 1
Біологія 2 2 2 2
Географія 2 2 2 1,5
Фізика 2 2 3
Хімія 2 2 2
Технології Трудове навчання. Технічна творчість 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Фізична культура* 3 3 3 3 3
Разом: 28+3* 31+3* 32+3* 33+3* 33+3*
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Варіативна складова (ліміт годин) 0 0 0 0 0
Всього (без урахування поділу класу на групи) 31 34 35 36 36

З метою реалізації цілей і завдань Проєкту предмет «Природознавство» в проєктних класах базової школи розподілено на два: «Природознавство. Моя планета Земля», який єпропедевтичним для вивчення системних курсів біології та географії в 6–9-х класах, і«Природознавство. Твої фізичні відкриття», який є пропедевтичним для курсів фізики, хімії та астрономії. Також за рахунок годин інваріантної складової передбачено введення предмета «Навчаємося разом» (по 2 години на тиждень — у 5–6-х проєктних класах) та«Основи самоменеджменту» (по 1 годині на тиждень — у 7–8-х проєктних класах).
У 5–9-х класах уведено інтегрований курс «Трудове навчання. Технічна творчість».

4.2. Освітня програма 10-11 класів (профільна середня освіта)

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік:

для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів середньої освіти в 10-12 класах з вечірньою формою здобуття освіти (очна форма) становить по 805 годин\навчальний рік, для здобувачів освіти 11-12 класів з вечірньою формою (заочна форма) – 595 годин\навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані.

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями: Мови і літератури

Суспільствознавство Мистецтво Математика Природознавство Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

За модульним принципом реалізується зміст базового предмета «Фізика і астрономія». У такому разі розподіл годин між модулем фізики і модулем астрономії здійснюється відповідно до навчальних програм.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»)

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту;

- профільні предмети.

Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю навчання прийнято з урахуванням освітніх потреб учнів, регіональних особливостей, кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази тощо.

Кількість годин для вивчення профільного предмета складається з кількості годин, відведених навчальним планом закладу освіти на вивчення відповідних базових предметів, і кількості годин, передбачених на профільні предмети;

Залишок навчальних годин, передбачених на вивчення профільних предметів, використано для збільшення кількості годин на вивчення базових предметів з урахуванням потреб учнів.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти окреслені у Державному стандарті, Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб. Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою. Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
5 Інформаційно- цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва
10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально- економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

● організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

● окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти.

Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою:

● предмети за вибором;

● роботу в проектах;

● позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.
Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.
Здоров'я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.
Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти.

Повна загальна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

Для здобуття повної загальної середньої освіти за вечірньою формою навчання, особи мають надати копію свідоцтва про базову загальну середню освіту та додатку до нього, копію свідоцтва про народження або паспорта, заяву.

Особи, які не мають зазначених вище документів ( за винятком свідоцтва про народження (оригінал, копія), медичної довідки, можуть бути прийняті до будь-якого класу, крім випускного, за їх особистою заявою (для неповнолітніх – за заявою батьків або осіб, які їх заміняють) на основі атестації проведеної педагогічними працівниками.

Зарахування осіб на навчання до закладу здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

- формування компетентностей;

- розвитку компетентностей;

- перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

- корекції основних компетентностей;

- комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт).

Оглядова конференція (для 10-12 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Учням класів з заочною формою навчання, які готуються здавати заліки можливе проводяться залікові заняття, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів. Консультація будується за принципом питань і відповідей.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття.

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації як правило застосовується у класах з вечірньою формою здобуття освіти або для інших здобувачів профільної середньої освіти. Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

- кадрове забезпечення освітньої діяльності;

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

- якість проведення навчальних занять;

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

- оновлення методичної бази освітньої діяльності;

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітні програми для учнів 10-11 класів, розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018

№ 408) суспільно-гуманітарного напрямку.

для учнів 12-х класів розроблена на основі Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та наказу МОН України від 20.04.2018 року № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», таблиця 25 ;

Вони містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів, а також передбачає години на індивідуальні заняття.

Навчальний план для 11 А класу розроблено відповідно до Державного стандарту та наказу МОН України від 20.04.2018 № 408 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 28.11.2019 № 1493, таблиця № 2. Навчальний план містить перелік базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного, математично-природничого циклів.

До базових предметів в 11 А класі належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист Вітчизни».

За модульним принципом може бути реалізовано і зміст базового предмета «Фізика і астрономія». У такому разі розподіл годин між модулем фізики і модулем астрономії здійснюється відповідно до навчальних програм.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами: «Інформатика», «Технології», «Мистецтво», що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку учені обрали два предмети «Інформатика», «Технології» які вивчаються одночасно протягом 10 та 11 класах.

Навчальний план для 10 А класу з вечірньою формою здобуття освіти (очна форма навчання) розроблено відповідно до Державного стандарту та наказу МОН України від 20.04.2018 № 408, таблиця № 24. До базових предметів в 10 А класі належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика, інформатика», «Фізика, астрономія», «Біологія, екологія», «Хімія», «Географія».

Навчальний план для 11 Б, В, 12 А класів з вечірньою формою здобуття освіти (заочна форма навчання) розроблено відповідно до Державного стандарту та наказу МОН України від 20.04.2018 № 408, таблиця № 25. До базових предметів в 11Б,В класі належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Математика, інформатика», «Фізика, астрономія», «Біологія, екологія», «Хімія», «Географія. економіка», «Мистецтво».

До базових предметів в 12 А класі належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Математика, інформатика», «Фізика, астрономія», «Біологія, екологія».

В навчальних планах 11-12 класів з вечірньою формою здобуття освіти (заочна форма навчання) передбачено 28 обов’язкових заліків протягом навчального року, які реалізуються за рахунок проведення залікових занять за окремим графіком з таких предметів як: математика, українська мова та література, зарубіжна література, англійська мова, історія України, всесвітня історія, географія, біологія, хімія, фізика.

В представлених варіантах зазначено мінімальну кількість тижневих годин на вивчення базових предметів, що має забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів згідно з державними вимогами Державного стандарту.

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочих навчальних планів школи ІІІ ступеня, що позначаються дробовими числами (0,5; 1,5; 2,5; 3,5) викладаються упродовж навчального року таким чином: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5) – по 1 годині через тиждень.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 зі змінами внесеними наказом № 921 від 17.08.2012 та № 401 від 08.04.2016. У 10-12 здійснюється розподіл класу за групами при вивченні таких предметів:

- іноземної мови (англійська мова) – за рахунок наповнюваності в класах;

- інформатики в 11 А класі;

- захисту Вітчизні в 11 А класі.

Розподіл варіативної складової навчального плану для школи ІІІ ступеня

Варіативну складову навчального плану визначено в межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів. Години варіативної частини використані на збільшення обсягу часу предметів інваріантної складової, особливо важливих для формування особистості, реальних потреб здобувачів освіти, забезпечення якісного виконання навчальних програм, підготовки до ЗНО та враховуючи кадрове, навчально-методичне забезпечення закладу.

Особлива увага приділяється опануванню учнями української мови та літератури, іноземної мови, математики, історії України. Тому за рахунок варіативної части навчального плану в 11 А класі збільшено кількість годин (на одну годину) при вивченні української мови, історії України, математики, англійської мови.

В класах з вечірньою формою здобуття освіти ( заочна форма навчання) за рахунок варіативної частини збільшено кількість годин на вивчення:

- 11 Б, В класах української мови, математики на 1 годину, з історії України на 0,5 г. (всього 2,5 г.);

- 12 А класі української мови 1 година, української літератури 1 година, математики, історії України, біології, фізики по 0,5 годин (всього – 4 години).

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІступеня (10 - 12 клас)

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407, від 24.11.2017 № 1539)

№ п/п Назва навчальної програми Рівень вивчення
1. Українська мова Рівень стандарту
2. Біологія і екологія Рівень стандарту
3. Всесвітня історія Рівень стандарту
4. Географія Рівень стандарту
5. Громадянська освіта (інтегрований курс) Рівень стандарту
6. Зарубіжна література Рівень стандарту
7. Захист Вітчизни Рівень стандарту
8. Інформатика Рівень стандарту
9. Історія України Рівень стандарту
10. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Рівень стандарту
11. Технології Рівень стандарту
12. Українська література Рівень стандарту
13. Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.) Рівень стандарту
14. Фізична культура Рівень стандарту
15. Хімія Рівень стандарту
16. Іноземні мови Рівень стандарту
Навчальні предмети 11 А клас
Базові предмети 26
1 Українська мова 2+1
2 Українська література 2
3 Зарубіжна література 1
4 Англійська мова 2+1
5 Історія України 1,5+1
6 Всесвітня історія 1
7 Громадянська освіта -
8 Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1
9 Біологія і екологія 2
10 Географія 1
11 Фізика і астрономія 4
12 Хімія 2
13 Фізична культура 3
14 Захист Вітчизни 1,5
15 Вибірково-обов’язкові предмети
Інформатика 1,5
Технології 1,5
Разом : 33
Гранично допустиме навантаження на учня 33
п/п Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
11 Б, В класи 12 А клас
1 Українська мова 1+1 1+1
2 Українська література 2 2+1
3 Зарубіжна література 1 1
4 Англійська мова 1 2
5 Алгебра 1 1,5+0,5
6 Геометрія 0,5+0,5 1
7 Інформатика 0,5+0,5 0,5
8 Історія України 1+ 0,5 1+0,5
9 Всесвітня історія 1 1
10 Громадянська освіта - -
11 Географія 1 -
12 Біологія 1 1+ 0,5
13 Фізика 2 1+0,5
14 Хімія 1 -
15 Мистецтво 0,5 -
Разом : 14,5+2,5 13+4
Всього 17 17
Кількість обов’язкових заліків 28 28
Навчальні предмети 10 А клас
1 Українська мова 2
2 Українська література 2
3 Зарубіжна література 1
4 Англійська мова 2
5 Історія України 1,5
6 Всесвітня історія 1
7 Громадянська освіта 2
8 Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3
9 Біологія і екологія 2
10 Географія 1
11 Фізика і астрономія 3
12 Хімія 1,5
13 Інформатика 1
Разом : 23
Гранично допустиме навантаження на учня 23

Освітня програма закладу базової середньої освіти має передбачати досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Розділ 5

Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами

На виконання Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 №872 (зі змінами, внесеними Постановою КМ від 09.08.2017 № 588), наказу МОН України від 16.04.2018 № 367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», витягів з протоколів засідання психолого-медико-педагогічної консультації, заяв батьків та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання їх соціалізацію та інтеграцію в суспільстві в закладі створені 5 спеціальних класів де навчаються 46 учнів з особливими освітніми потребами.

Для організації навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладі створені умови для:

забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень закладу дітей з ООП; забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та

індивідуальними технічними засобами навчання;

облаштування кабінетів психологічного розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять;

забезпечення відповідними педагогічними кадрами.

Навчання дітей з особливими освітніми потребами – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом організації їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Освітній процес у спеціальних класах для дітей із затримкою психічного розвитку здійснюється відповідно до типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

Для учнів 1 –Г класу навчальний план складено у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87), Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268 та Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України від 26.07.2018 № 814 (додаток 5)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
1-Г
Інваріантний складник
Мовно-літературна Українська мова та літературне читання 7+1*
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 2
Математична Математика 4
Природнича, громадянська, історична, соціальна,здоров’язбережувальна: Я досліджую світ 3
природнича, громадянська й історична 2
соціальна 0,5
і здоров’язбережувальна 0,5
Мистецька Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Технологічна Трудове навчання 1
Інформатична Інформатика -
Фізкультурна *** Фізична культура 3
Усього 19 +3+1*
Корекційно - розвиткова робота Корекція розвитку 3
Ритміка 2
Розвиток мовлення 5
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1*
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20
Усього 33

Для учнів 2 –В класу навчальний план складено у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87), Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268 та Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України від 26.07.2018 № 814 (додаток 5)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
2-В
Інваріантний складник
Мовно-літературна Українська мова та літературне читання 7+1*
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 2
Математична Математика 4
Природнича, громадянська, історична, соціальна,здоров’язбережувальна: Я досліджую світ 3
природнича, громадянська й історична 2
соціальна 0,5
і здоров’язбережувальна 0,5
Мистецька Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Технологічна Трудове навчання 1
Інформатична Інформатика 1
Фізкультурна *** Фізична культура 3
Усього 20 +3+1*
Корекційно - розвиткова робота Корекція розвитку 3
Ритміка 2
Розвиток мовлення 5
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1*
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 21
Усього 34

Для учнів 3 –Г класу навчальний план складено у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87), Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (3-4 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 27.12.2018 № 1461 (08.10.2019 № 1273 у новій редакції) та Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України від 26.07.2018 № 814 (додаток 5)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
3-Г
Інваріантний складник
Мовно-літературна Українська мова та літературне читання 7+1*
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 2
Математична Математика 4+1*
Природнича, громадянська, історична, соціальна,здоров’язбережувальна: Я досліджую світ 3
природнича, громадянська й історична 2
соціальна 0,5
і здоров’язбережувальна 0,5
Мистецька Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Технологічна Трудове навчання 1
Інформатична Інформатика 1
Фізкультурна *** Фізична культура 3
Усього 20 +3+2*
Корекційно - розвиткова робота Корекція розвитку 3
Ритміка 2
Розвиток мовлення 5
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2*
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22
Усього 35

Для учнів 3 –В та 4 В класів навчальний план складено у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407) з української мовою навчання з вивченням мови національної меншини, наказу МОН України від 25.06.18 № 693 (додаток № 10) .

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
3-В 4-В
Інваріантний складник
Мови і література Українська мова та літературне читання 5,5+1* 5,5+1*
Іноземна мова ( англійська) 1,5 1,5
Математична Математика 4 4
Природознавство Природознавство 2 2
Суспільствознавство Я у світі 1 1
Мистецька Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 1 1
Здоров’я і фізична культура*** Фізична культура 2 2
Основи здоров’я 1 1
Усього 19 +2+1* 19 +2+1*
Корекційно - розвиткова робота Корекція розвитку 3 3
Ритміка 2 2
Розвиток мовлення 5 5
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1* 1*
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 22
Усього 32 32

Інваріантна складова навчальних планів для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами обов’язково включає години корекційно-розвиткових занять, спрямованих на вирішення завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, а саме:

розвиток зорового або слухового сприймання, мовлення, пізнавальної діяльності, психофізичний, соціально-комунікативний розвиток дітей з особливими потребами;

розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом взаємодії з навколишнім середовищем з урахуванням наявних знань, умінь і навичок

комунікативної діяльності і творчості;

формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови

підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання у закладі освіти;

створення умов для соціальної реабілітації та інтеграції дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та життєвоважливих компетенцій.

Зміст корекційно-розвиткової роботи визначається з урахуванням особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, мети, завдань та напрямів такої роботи.

Корекційно-розвиткові заняття для дітей із затримкою

психічного розвитку

Мета: формування пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, позитивних характеристик особистості, мовлення, психомоторного розвитку.

Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є:

1. Цілеспрямоване формування пізнавальної діяльності: розвиток сенсорно-перцептивної діяльності та формування еталонних уявлень;

формування мисленнєвої діяльності у взаємозв’язку з мовленнєвим розвитком;

розвиток розумових здібностей шляхом опанування дій заміщення та наочного моделювання в різних видах діяльності (навчальна, предметно-практична);

розвиток творчих здібностей.

2. Формування навчальної та предметно-практичної діяльності (мотиваційного, орієнтовно-операційного і регуляційного компонентів): цілеспрямоване формування навчальної діяльності: вміння програмувати, контролювати, регулювати й оцінювати результати виконання завдань;

всебічний розвиток предметно-практичної діяльності.

3. Корекційний розвиток емоційно-вольової сфери: формування здатності до вольових зусиль, довільної регуляції поведінки; подолання вже сформованих негативних якостей особистості; попередження й усунення афективних, негативних відхилень у поведінці.

4. Розвиток мовлення. Розвиток усного мовлення шляхом корекції порушень звуковимови, одночасно з формуванням фонематичних процесів; розвиток лексики й граматичного ладу мовлення; розширення активного та пасивного словникового запасу, уявлень про довкілля у процесі мовленнєвої й пізнавальної діяльності; формування управління й узгодження слів у реченні, зв'язного мовлення; ініціацію контакту, взаємодію та підтримування спілкування зі значущими дорослими та однолітками. Формування писемного мовлення у процесі; розвитку фонематичного, складового аналізу й синтезу; становлення синтетичних прийомів поскладового читання; формування мотивації оволодіння графічним зображенням букв й розвиток смислового програмування письмового висловлювання; формування мовних операцій.

5. Розвиток психомоторики. Формування рухових вмінь та навичок; розвиток координації рухів, спритності, сили, витривалості; розвиток відчуття ритму; розвиток правильної постави, ходи, грації, рухів; розвиток загальної та дрібної моторики; розвиток моторних функцій і дихання.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток мовлення, ритміка, корекція розвитку.

Для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються на індивідуальному навчанні, на основі робочого навчального плану закладу розробляється індивідуальний навчальний план із урахуванням рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру та на основі навчальних планів спеціальних закладів загальної середньої освіти.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводиться на вивчення кожного предмета на тиждень. У план обов’язково включаються години корекційно-розвиткових занять, які спрямовані на вирішення завдань, обумовлених особливостями психофізичного розвитку учня. Відповідно до індивідуального навчального плану з учнем, вдома займаються вчителі-предметники, психолог та логопед.

Індивідуальний навчальний план затверджується керівником навчального закладу та переглядається двічі на рік з метою коригування.

Протягом всього навчального року здійснюється психолого-педагогічний, методичний супровід дітей з особливими освітніми потребами працівниками психологічної служби (практичним психологом, соціальними педагогами) закладу та педагогічними працівниками.

Практичний психолог школи надає систематичну консультативну допомогу педагогічним працівникам, які викладають в спеціальних класах, у створенні сприятливих умов адаптації, психологічно комфортного перебування в учнівських колективах учнів з особливими освітніми потребами, вивчає стан адаптації.

Розклад уроків для дітей з особливими освітніми потребами складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість. В індивідуальному навчальному плані передбачається від 10 годин на тиждень для проведення корекційно-розвиткових занять з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації та типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, а саме:

корекція розвитку; розвиток мовлення;

ритміка ;

соціально-побутове орієнтування;

розвиток слухового сприйняття та формування вимови та інші.

Такі години не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження дітей з особливими освітніми потребами.

Корекційно-розвиткові заняття проводяться відповідними вчителями-логопедами та практичним психологом.

Особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу забезпечує вчитель, який бере участь у розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально- пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

Учні з ООП залучаються до позакласних і позашкільних заходів з урахуванням її інтересів, побажань, індивідуальних особливостей та стану їх здоров’я.

.

Розділ 6

Особливості організації освітнього процесу та застосовування в ньому педагогічних технологій

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес- конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проводяться оглядові консультацій, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативі технологій. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчення та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовувують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями. Тому створенні вчителями персональні предметні сайти є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і є поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб-ресурсів відповідно до вимог ІКкомпетентності, що важливо у процесі модернізації навчання в сучасній школі.

Розділ 7

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Рівень реалізації освітньої програми вивчається шляхом моніторингу якості проведення навчальних занять, моніторингу досягнення учнями результатів навчання (компетентностей); проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів школи у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; шляхом складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН; аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

Розділ 8

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програм школи на 2020/2021 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника (додатки).

Розділ 9 Структура навчального року

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом середньої освіти у межах часу передбаченого програмою.

2020/2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2020 року та закінчується не пізніше 28 травня 2021 року. Орієнтовна структура навчального року: І семестр - з 01.09.2020 по 25.12.2020; ІІ семестр - з 11.01.2021 по 28.05.2021.

Впродовж навчального року проводяться канікули: осінні канікули - з 26.10.2020 по 01.11.2020; зимові канікули - з 25.12.2021 по 10.01.2021; весняні канікули - з 29.03.2021 по 04.04.2021. Для учнів перших класів встановлюються додаткові канікули, орієнтовно, з 22.02.2021 по 28.03.2021.

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - 28 травня 2021 року.

Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО).

Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються навчальним закладом.

Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів – остання декада травня 2020 року; для 9-х класів – календарний тиждень після закінчення навчального року.

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій приймає педагогічна рада школи.

При складанні навчального плану на 2020/2021 навчальний рік будуть деталізовані окремі розділи освітньої програми.


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ від 19.08.2020 № 238

(протокол засідання педради від 19.08.2020 № 11)

Структура 2020 - 2021 навчального року

Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17

імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

І семестр – 01.09.2020 р. по 24.12.2020 р.

01.09.2020 – Свято Дня знань, навчальні заняття

1 чверть – 01.09.2020 – 23.10.2020

2 чверть – 02.11.2020 – 24.12.2020

ІІ семестр – 11.01.2021 р. по 28.05.2021 р.

3 чверть – 11.01.2021 – 26.03.2021

4 чверть – 05.04.2021 – 28.05.2021

Свято останнього дзвоника – 28.05.2021 р.

Канікули:

Осінні – з 26.10.2020 р. по 01.11.2020 р.

Зимові – з 25.12.2020 р. по 10.01.2021 р.

Весняні – з 29.03.2021 р. по 04.04.2021 р.

ДПА 4 класи – травень 2021

9 класи – 01.06.2021 р. – 12.06.2021 р.

ЗНО-ДПА 11, 12 класи – за графіком МОН України

Директор школи А.Г. Панченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ від 19.08.2020 № 238

(протокол засідання педради від 19.08.2020 № 11)

Режим роботи

Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17

імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

2020 - 2021 навчальний рік

Розклад дзвоників

№ уроку 1 клас 2-4 класи
Ранкова зарядка 08.00-08.05 Ранкова зарядка 08.00-08.10
1 08.05 – 08.40 08.10 – 08.50
2 08.55 – 09.30 09.10 – 09.50
3 09.45 – 10.20 10.10 – 10.50
4 10.40 – 11.10 11.10 – 11.50
5 11.25 – 12.00 12.05 – 12.45
6 13.00 – 13.40
7

Розклад дзвоників з 15 лютого 2021 р.

5 – 11 класи

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця Четвер
1 урок - 09.10 – 09.55
2 урок – 10.05 – 10.50
3 урок – 11.10 – 11.55
4 урок – 12.15 – 13.00
5 урок – 13.10 – 13.55
6 урок – 14.10 – 14.50
7 урок – 15.00 – 15.45
1 урок - 09.10 – 09.55
2 урок – 10.05 – 10.50
3 урок – 11.10 – 11.55
4 урок – 12.15 – 13.00
Класна година 13.05 – 13.25
5 урок – 13.30 – 14.15
6 урок – 14.25 – 15.10
7 урок – 15.20 – 16.05

Розклад дзвоників з 15 лютого 2021 р.

5 – 11 класи

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця Четвер
1 урок - 09.10 – 09.55
2 урок – 10.05 – 10.50
3 урок – 11.10 – 11.55
4 урок – 12.15 – 13.00
5 урок – 13.10 – 13.55
6 урок – 14.10 – 14.50
7 урок – 15.00 – 15.45
1 урок - 09.10 – 09.55
2 урок – 10.05 – 10.50
3 урок – 11.10 – 11.55
4 урок – 12.15 – 13.00
Класна година 13.05 – 13.25
5 урок – 13.30 – 14.15
6 урок – 14.25 – 15.10
7 урок – 15.20 – 16.05

Директор школи А.Г. Панченко


Таблиця № 6

Навчальний план для 10 А класу

(вечірня форма здобуття освіти – очна форма)

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

2020-2021 навчальний рік

( таблиця № 2, 24, наказ МОН України від 20.04.2018 № 408,

зі змінами внесеними наказом МОН України від 28.11.2019 № 1493)

Навчальні предмети 10 А клас
1 Українська мова 2
2 Українська література 2
3 Зарубіжна література 1
4 Англійська мова 2
5 Історія України 1,5
6 Всесвітня історія 1
7 Громадянська освіта 2
8 Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3
9 Біологія і екологія 2
10 Географія 1
11 Фізика і астрономія 3
12 Хімія 1,5
13 Інформатика 1
Разом : 23
Гранично допустиме навантаження на учня 23

Таблиця № 5

Навчальний план для 11 – 12 класів

Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17

імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

2020-2021 н. р.

( вечірня форма здобуття освіти, заочна форма навчання,

групові консультації та заліки,

таблиця № 25 до наказу МОН України від 20.04.18 № 406)

№ п/п Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
11 Б, В класи 12 А клас
1 Українськамова 1+1 1+1
2 Українськалітература 2 2+1
3 Зарубіжналітература 1 1
4 Англійськамова 1 2
5 Алгебра 1 1,5+0,5
6 Геометрія 0,5+0,5 1
7 Інформатика 0,5+0,5 0,5
8 Історія України 1+ 0,5 1+0,5
9 Всесвітня історія 1 1
10 Громадянська освіта - -
11 Географія 1 -
12 Біологія 1 1+ 0,5
13 Фізика 2 1+0,5
14 Хімія 1 -
15 Мистецтво 0,5 -
Разом : 14,5+2,5 13+4
Всього 17 17
Кількість обов’язкових заліків 28 28

Таблиця № 4

Навчальний план для 11 А класу

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

2020-2021 навчальний рік

( таблиця № 2 наказ МОН України від 20.04.2018 № 408)

Навчальні предмети 11 А клас
Базові предмети 26
1 Українська мова 2+1
2 Українська література 2
3 Зарубіжна література 1
4 Англійська мова 2+1
5 Історія України 1,5+1
6 Всесвітня історія 1
7 Громадянська освіта -
8 Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1
9 Біологія і екологія 2
10 Географія 1
11 Фізика і астрономія 4
12 Хімія 2
13 Фізична культура 3
14 Захист Вітчизни 1,5
15 Вибірково-обов’язкові предмети
Інформатика 1,5
Технології 1,5
Разом : 33
Гранично допустиме навантаження на учня 33

Таблиця № 3

Навчальний план для 5 А класу

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області,

який працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

2020-2021 навчальний рік

(додаток № 3, наказ МОН України від 02.11.16 № 1319)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класі
5 А
Мови і літератури Українська мова 3,5
Українська література 2
Перша іноземна мова (англійська) 5
Друга іноземна мова (німецька) 2
Зарубіжна література 2
Суспільствознавство Історія України 1
Навчаємося разом 2
Мистецтво Мистецтво 1
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство. Моя планета Земля 2
Природознавство. Твої фізичні відкриття 1
Технології Трудове навчання. Технічна творчість 1
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0,5
Фізична культура 3
Разом 28+3
Гранично допустиме навантаження на учня 28+3
Всього 31

Таблиця № 2

Навчальний план для 8-9 класів

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

2020-2021 навчальний рік

(таблиця № 12 наказ МОН України від 20.04.18 № 405)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
8 А 9 А
Мови і літератури Українська мова 2+0,5 2
Українська література 2 2
Російська мова 2 2
Англійська мова 2 2
Зарубіжна література 2 2
Суспільствознавство Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Основи правознавства - 1
Мистецтво Музичне мистецтво - -
Образотворче мистецтво - -
Мистецтво 1 1
Математика Алгебра 2 2
Геометрія 2 2
Природознавство Біологія 2 2
Географія 2 1,5
Фізика 2 3
Хімія 2 2
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1
Фізична культура 3 3
Разом 29,5+3 31+3
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33
Всього 33 34

Навчальний план для 5-7 класів

Миколаївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

2020-2021 навчальний рік

(таблиця № 10 наказ МОН України від 20.04.18 № 405)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 Б 6 А 7 А,Б
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5+0,5 2,5
Українська література 2 2 2
Перша іноземна мова (англійська) 3 2 2
Друга іноземна мова (німецька) 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1
Всесвітня історія - 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Математика Математика 4 4
Алгебра - - 2
Геометрія - - 2
Природознавство Природознавство 2 - -
Географія - 2 2
Біологія - 2 2
Фізика - - 2
Хімія - - 1,5
Технології Трудове навчання 2 2 1
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура 3 3 3
Разом 25,5+3 27,5+3 29+3
Додатковий час на навчальні предмети, курси, консультації
Гранично допустиме навантаження на учня 28 31 32
Всього 29 31 32

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ від 19.08.2020 № 238

(протокол засідання педради від 19.08.2020 № 11)

Режим харчування учнів

Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17

імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

Графік харчування

2020-2021 н.р.

І перерва
08.40-08.55 1А, 1Г, 2В 08.55-09.10 2Б, 3В, 3Г
ІІ перерва
09.30-09.45 1В, 1Б 09.50-10.10 2А, 4В
ІІІ перерва
10.50-11.10 3А, 4Б
VІ перерва
11.50-12.05 3Б, 4А

Діти пільгових категорій

10.25 – 13.45

Директор школи А.Г. Панченко


Інтелект України

розроблений на виконання законів України «Про освіту» (в редакції від 09.08.2019), «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (редакція від 16.08.2019), відповідно до висновку Державної служби якості освіти України про відповідність освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» вимогам Державного стандарту початкової освіти, лист № 01/01-23/929 від 06.08.2020 «Щодо результатів експертизи освітньої програми».

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Інваріантна складова
Мовно-літературна Українська мова 6 6 6 6
Іноземна мова (англійська) 2+1 2+1 3 3 3 3
Математична Математика 3 3 3+1 4
Мовно-літературна (література) Я пізнаю світ* 8 8 8+1 8+1
Математична
Природнича
Соціальна і здоров’язбережувальна
Громадянська та історична
Технологічна
Фізкультурна***
Мистецька
Інформатична
Інформатична Інформатика 1
Мистецька Мистецтво 1 1 1
Фізкультурна** Фізична культура 2 2 2
Разом : 19+1+3** 19+1+3** 20+2+3** 22+1+3**
22 22 23 25
Варіативна складова. Входить в ГДНН
Разом : 0 0 0 0
Гранично допустиме навчальне навантаження (ГДНН) (без фізк.) 20 20 22 23
Варіативна складова (ліміт годин) 1 1 2 1
Всього (без урахування поділу класу на групи) 23 23 25 26

(додаток №2 до наказу МОН України від 02.11.2016 № 1319, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 16.01.2017 № 67)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Інваріантна складова 4 А
Мови і література Іноземна мова (англійська) 4
Українська мова 3,5
Читання 3,5
Математика Математика 4
Еврика 1
Природознавство, Суспільствознавство Людина і світ 2,5
Навчаємося разом 1,5
Мистецтво Мистецтво 1
Технології Трудове навчання 0,5
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0,5
Фізична культура* 3
Разом: 23+3*
Варіативна складова. Входить в ГДНН
Разом : 0
Гранично допустиме навчальне навантаження (ГДНН) (без фізк.) 23
Варіативна складова (ліміт годин) 0
Всього (без урахування поділу класу на групи) 26

НУШ

(Типова освітня програма під керівництвом Савченко О.Я. (1-2 кл), наказ МОН України від 21.03.18 № 268

Типова освітня програма під керівництвом Савченко О.Я. (3-4 кл), наказ МОН України від 27.12.18 № 1461 (08.10.2019 № 1273 у новій редакції))

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
1-В
Інваріантний складник
Мовно-літературна (українська мова) Українська мова (навчання грамоти) 7+1* 7+1* 7+1*
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 2 3 3 3 3
Математична Математика 4 4 5
Природнича, громадянська, історична, соціальна,здоров’язбережувальна: Я досліджую світ 3 3 3
Мистецька Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Технологічна Інформатична Дизайн і технології 1 1 1
1 1
Фізкультурна *** Фізична культура 3 3 3
19 +1*+3*** 21+1*+3*** 22+1*+3***
Усього 22 24 25
Варіативна складова
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1* 1* 1*
Загальнорічна кількість навчальних годин 23 25 26
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20/700 22/770 23/805
Всього (без урахування поділу класу на групи) 23 25 26

4 клас

Навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання

(Таблиця 1 до Типової освітньої програми

Наказ МОН України від 20.04.18 № 407)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
4 - Б
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7+1*
Іноземна мова 2
Математика Математика 4+1*
Природознавство Природознавство 2
Суспільствознавство Я у світі 1
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво 1
1
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1
Фізична культура** 3
Усього 21+2*+3***
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26

Діти з особливими освітніми потребами

(Додаток № 5 до наказу МОН України від 26.07.18 № 814)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
1-Г 2-В 3-Г
Інваріантний складник
Мовно-літературна Українська мова та літературне читання 7+1* 7 + 1* 7+1*
Іншомовна освіта Іноземна мова ( англійська) 2 2 2
Математична Математика 4 4 4+1*
Природнича, громадянська, історична, соціальна,здоров’язбережувальна: Я досліджую світ 3 3 3
Мистецька Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Технологічна Трудове навчання 1 1 1
Інформатична Інформатика - 1 1
Фізкультурна *** Фізична культура 3*** 3*** 3***
Усього 19 +3***+1* 20+3***+1* 20+3***+2*
22 23 23
Корекційно - розвиткова робота Корекція розвитку 3 3 3
Ритміка 2 2 2
Розвиток мовлення 5 5 5
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1* 1* 2*
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 21 22
Усього 33 34 35

(Додаток № 10 до наказу МОН України від 25.06.18 № 693)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
3-В 4-В
Інваріантний складник
Мови і література Українська мова та літературне читання 5,5+1* 5,5+1*
Іноземна мова ( англійська) 1,5 1,5
Математична Математика 4 4
Природознавство Природознавство 2 2
Суспільствознавство Я у світі 1 1
Мистецька Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 1 1
Здоров’я і фізична культура*** Фізична культура 2 2
Основи здоров’я 1 1
Усього 19 +2+1* 19 +2+1*
Корекційно - розвиткова робота Корекція розвитку 3 3
Ритміка 2 2
Розвиток мовлення 5 5
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1* 1*
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 22
Усього 32 32


МИКОЛАЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ст. №17 ІМЕНІ САРАЖАНА В.Г.

МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

25.06.2020 м. Миколаїв № 106

Про підготовку та організований

початок 2020/2021 навчального року .

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684, зі змінами від 09.10.2018, з метою створення належних умов дляорганізованого початку 2020/2021 навчального року взакладі та забезпечення рівного доступу дітей іучнів до якісної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Жильцовій О.В., Георгейко В.В., заступнику директора з виховної роботи Вінтовкіній І.Ю., завідувачу господарства Проценко О.В. вжити необхідних організаційних заходів щодо якісної підготовки закладу доорганізованого початку 2020/2021 навчального року з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти здобувачів освіти.

До 30.08.2020

2. Завідувачу господарства Проценко О.В.:

2.1. Завершити підготовку закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, вжити заходів до виконання програм зенергозбереження.

До 01.10.2020

2.2. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти до нового навчального року та створення належних санітарно-гігієнічних умов, безпеки життєдіяльності здобувачів освіти.

До 27.08.2020

2.3. Ужити заходів щодо режиму економії і раціонального використання бюджетних коштів на 2020 та 2021 роки.

Упродовж 2020/2021 навчального року

2.4. Оприлюднювати фінансові звіти у відповідних розділах веб-сайту закладу.

В разі потреби.

3. Завідувачу бібліотеки Базиленко Л.П.:

3.1. Вжити заходів щодо своєчасної передплати офіційних та фахових періодичних видань.

Упродовж 2020/2021 навчального року

3.2. Ужити невідкладних заходів для оперативної доставки підручників, посібників та іншої навчальної літератури, передбаченої у переліку Міністерства освіти і науки України на 2020/2021 навчальний рік, до закладу, організованого їх розподілу серед учнів.

Серпень-вересень 2020 року

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Жильцовій О.В.:

4.1.Забезпечити формування мережі закладу на 2020/2021 навчальний рік.

До 01.09.2020

4.2. Забезпечити дотримання структури 2020/2021 навчального року відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту».

Згідно зі встановленими термінами

4.3. Підготувати матеріали на серпневу педагогічну раду

До 18.08.2020

4.4. Забезпечити спільно з відповідними органами охорони здоров’я своєчасне проведення профілактичних медичних оглядів здобувачів освіти.

До 30.08.2020

4.5. Забезпечити стовідсоткове заповнення та достовірність інформації бази даних закладу для підготовки звітів в ДІСО (Інформаційній системі управління освітою) на початок навчального року таоперативне і якісне їх ведення впродовж навчального року.

До 05.09.2020

Упродовж 2020/2021 навчального року

4.6. Забезпечити якісну підготовку учнів випускного 11-А класу до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень.

Упродовж 2020/2021 навчального року

4.7. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» , зі змінами від 09.10.2018.

Упродовж 2020/2021 навчального року

4.8. Забезпечити безумовне дотримання нормативності часу початку занять, тривалості уроків відповідно довіку дітей, перерв міжосновними уроками в 5-11 класах.

Упродовж 2020/2021 навчального року

4.9. Не допускати перевантаження учнів, встановити дієвий контроль заобсягом домашніх завдань учням відповідно до їх віку.

Упродовж 2020/2021 навчального року

4.10. Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо навчального навантаження дитини, у тому числі вдома, з питань виконання домашніх завдань, організації позашкільної діяльності, відпочинку.

Упродовж 2020/2021 навчального року

4.11. Надати до управління освіти Миколаївської міської ради:

4.11.2. Інформацію про організацію і проведення медичних оглядів учнів до початку навчального року.

До 03.09.2020

4.11.3. Звіти на початок навчального року установлених форм.

За окремим графіком

4.11.4 Проаналізувати стан попереднього працевлаштування таподальшого навчання випускників 9-х, 11-х класів школи.

До 10.09.2020

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Георгейко В.В.:

5.1. Забезпечити безкоштовне харчування учнів початкових класів.

Упродовж 2020/2021 навчального року

5.2. Ужити невідкладних заходів щодо створення оптимальних умов для навчання здобувачів освіти 1-4 класів у закладі, приділити особливу увагу організації навчання учнів перших класів.

До 30.08.2020

5.3. Забезпечити безумовне дотримання нормативності часу початку занять, тривалості уроків відповідно довіку дітей, перерв міжосновними уроками

Упродовж 2020/2021 навчального року

5.4. Не допускати перевантаження учнів 1-4 класів, встановити дієвий контроль заобсягом домашніх завдань учням відповідно до їх віку, заборонити домашні завдання учням перших класів.

Упродовж 2020/2021 навчального року

5.5. Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо навчального навантаження дитини, у тому числі вдома, з питань виконання домашніх завдань, організації позашкільної діяльності, відпочинку.

Упродовж 2020/2021 навчального року

5.6. Створити відповідні умови для організації навчання учнів 1-х класів.

Упродовж 2020/2021 навчального року

6. Заступнику директора з виховної роботи Вінтовкіній І.Ю.:

6.1. Забезпечити безкоштовне харчування учнів пільгових категорій закладу, а також дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у межах норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах».

Упродовж 2020/2021 навчального року

6.2. Установити щоденний контроль за відвідуванням учнями занять узакладі та не допускати випадків безпідставного пропуску уроків.

Упродовж 2020/2021 навчального року

6.3. Інформацію про кількість дітей, які не приступили до занять 1 вересня 2020/2021 навчального року в закладі (зконтингенту учнів школи) з інформацією про вжиті заходи щодо залучення таких дітей до навчання надати до управління освіти.

01.09.2020

7. Затвердити план заходів протиепідемічних заходів в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби СОVID-19 (додаток №1).

8. Затвердити план заходів щодо підготовки приміщень до нового навчального року (додаток №2).

9. Затвердити план організаційних та ремонтних робіт з підготовки до 2020-2021 навчального року (додаток № 3)

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи Жильцову О.В., Георгейко В.В. заступника директора з виховної роботи Вінтовкіну І.Ю.

Директор школи А.Г. Панченко

Додаток № 1

до наказу по школі

від 25.06.2020 № 106

ПЛАН

протиепідемічних заходів

Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17

імені Саражана В.Г. Миколаївської міської ради Миколаївської області

в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби СОVID-19

Зміст заходу Термін виконання Відповідальні за виконання
1 Впровадити гнучкий графік початку навчальних занять для різних категорій здобувачів освіти До 29.08.2020 Адміністрація закладу
2 Скласти графік дзвоників До 25.08.2020 ЗДНВР Георгейко В.В. Жильцова О.В.
3 Скласти розклад уроків До 29.08.2020 ЗДНВР Георгейко В.В. Жильцова О.В.
4 Розробити маршрути руху здобувачів освіти До 29.08.2020 ЗДНВР Георгейко В.В. Жильцова О.В.
5 Скласти графік допуску здобувачів освіти, щоб запобігти утворенню скупчення учасників освітнього процесу До 29.08.2020 ЗДНВР Георгейко В.В. Жильцова О.В.
6 Розробити та затвердити рішенням педагогічної ради тимчасовий порядок організації освітнього процесу До 29.08.2020 Адміністрація закладу
7 Використовувати розмітки на підлозі для організації двостороннього руху коридорами Постійно, до стабілізації епідеміологічної ситуації Адміністрація закладу
8 Виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій До 29.08.2020 ЗДНВР Георгейко В.В. Жильцова О.В. ЗДВР Вінтовкіна І.Ю.
9 Створити місця для дезінфекції рук До 29.08.2020 ЗДНВР Георгейко В.В. Жильцова О.В. ЗДВР Вінтовкіна І.Ю. класні керівники
10 Забезпечити наявність засобів дезінфекції До 29.08.2020 Завідувач господарства Проценко О.В.
11 Використовувати захисні маски під час пересування приміщеннями закладу Постійно, до стабілізації епідеміологічної ситуації Вчителі, працівники закладу
12 Дозволяти здобувачам освіти, працівникам вхід до приміщень при наявності захисної маски або респіратора Постійно, до стабілізації епідеміологічної ситуації Адміністрація закладу
13 Розмістити контейнери для використаних засобів індивідуального захисту До 29.08.2020 Завідувач господарства Проценко О.В.
14 Закріпити за класами навчальні кабінети для мінімізації пересування здобувачів освіти До 29.08.2020 ЗДНВР Георгейко В.В. Жильцова О.В.
15 Призначити відповідальних осіб за координацію проведення інформаційних заходів з профілактики розповсюдження СОVID-19 До 29.08.2020 ЗДВР Вінтовкіна І.Ю.
16 Забезпечити проведення вологого прибирання приміщень із застосуванням миючих засобів та провітрюванням двічі на день До 29.08.2020 Завідувач господарства Проценко О.В.
17 Забезпечити прибирання усіх приміщень із застосуванням дезінфекційних засобів До 29.08.2020 Завідувач господарства Проценко О.В.
18 Проводити кварцування навчальних кабінетів Постійно, до стабілізації епідеміологічної ситуації класні керівники 1-11 класів
19 Проводити обробку місць контакту рук щогодинну: ручки дверей, столи, раковини, місця сидіння Постійно, до стабілізації епідеміологічної ситуації Завідувач господарства Проценко О.В.
20 Забезпечити контроль температурного режиму у приміщеннях Постійно, до стабілізації епідеміологічної ситуації Завідувач господарства Проценко О.В.
21 Забезпечити умови для дотримання особистої гігієни для здобувачів освіти, працівників закладу: миття рук кожної три години Постійно, до стабілізації епідеміологічної ситуації Завідувач господарства Проценко О.В. класні керівники
22 Забезпечити наявність рідкого мила, антисептичних засобів для рук та паперових рушників у санітарних кімнатах До 29.08.2020 Завідувач господарства Проценко О.В.
23 Проводити провітрювання класних кімнат не менше 10 хв. після кожного навчального заняття Постійно. до стабілізації епідеміологічної ситуації класні керівники 1-11 кл.
24 Забезпечити умови організації харчування До 29.08.2020 ЗДВР Вінтовкіна І.Ю.
25 Провести навчання з буфетницею щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, забезпечити контроль за виконанням цих вимог до 29.08.2020 Завідувач господарства Проценко О.В.
26 Забезпечити відстань у їдальні між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4 осіб Постійно. до стабілізації епідеміологічної ситуації ЗДВР Вінтовкіна І.Ю. класні керівники
27 Проводити щоденний моніторинг стану здоров’я працівників закладу Постійно. до стабілізації епідеміологічної ситуації ЗДНВР Георгейко В.В. Жильцова О.В. ЗДВР Вінтовкіна І.Ю.
28 Провести роз’яснювальну роботу з технічним персоналом, здобувачами освіти, вчителями щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів СОVID-19 серед працівників, здобувачів освіти До 29.08.2020 Адміністрація закладу
29 Провести інструктаж для працівників закладу щодо запобігання поширенню СОVID-19, дотримання правил респіраторної гігієни, протиепідемічних заходів До 29.08.2020 Адміністрація закладу
30 Провести навчання працівників закладу щодо одягання, використання. Зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації До 29.08.2020 Адміністрація закладу
31 Обмежити проведення масових заходів До 29.08.2020 Адміністрація закладу
32 Розмістити інформацію про необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю До 29.08,2020 ЗДВР Вінтовкіна І.Ю. класні керівники
33 Забезпечити проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі Постійно. до стабілізації епідеміологічної ситуації ЗДНВР Георгейко В.В. Жильцова О.В. вчителі-предметники
34 Не допускати до роботи працівників закладу, визначених такими, які потребують самоізоляції Постійно. до стабілізації епідеміологічної ситуації Адміністрація закладу
35 Не допускати до роботи працівників із ознаками ГРЗ, підвищеною температурою тіла понад 37, 2 градусов Цельсія Постійно, до стабілізації епідеміологічної ситуації Адміністрація закладу
36 Проводити опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби Постійно. до стабілізації епідеміологічної ситуації Вчителі-предметники
37 Виокремити зони переміщення для різних вікових категорій здобувачів освіти До 29.08.2020 Адміністрація закладу
38 Розмістити контейнери з кришкою для використання масок з відміткою «Використанні маски та рукавички» До 29.08.2020 Завідувач господарства Проценко О.В.
39 Обробляти антисептичним засобом або ретельно вимити руки з милом після кожного зняття і перед одяганням засобів індивідуального захисту Постійно, до стабілізації епідеміологічної ситуації Всім учасникам освітнього процесу
40 Забезпечити дотримання правил згідно з Тимчасовими рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів у організації роботи ГПД в період карантину Постійно, до стабілізації епідеміологічної ситуації Дудник Л.М. Вербецька Є.А.
41 Запропонувати батькам учнів, які належать до категорії, яким не рекомендовано перебування в закладі освіти продовжити навчання за формами здобуття освіти, що максимально відповідають потребам їхнього захисту та безпеки Постійно, до стабілізації епідеміологічної ситуації ЗДНВР Георгейко В.В. Жильцова О.В.
42 Розповсюдити шляхом застосування електронних засобів, пам’яток, відеороликів шодо профілактики СОVID-19 До 29.08.2020 ЗДНВР Георгейко В.В. Жильцова О.В. ЗДВР Вінтовкіна І.Ю.
43 Проводити щоденний моніторинг відвідування закладу здобувачами освіти з уточненням причин їх відсутності Постійно, до стабілізації епідеміологічної ситуації ЗДНВР Георгейко В.В. Жильцова О.В. ЗДВР Вінтовкіна І.Ю.
44 Проінформувати працівників закладу, здобувачів освіти, їхніх батьків про правила організації освітнього процесу, відвідування закладу та перебування в ньому в умовах профілактики СОVID-19 Серпень-вересень 2020 ЗДНВР Георгейко В.В. Жильцова О.В. ЗДВР Вінтовкіна І.Ю. класні керівники

Додаток № 2

до наказу по школі

від 25.06.2020 № 106

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо підготовки приміщень до нового 2020-2021 навчального року

та опалювального сезону

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальний
1. Організувати та забезпечити проведення ремонтних робіт у приміщенні Липень 2020р. Завідувач господарства Проценко О.В.
2. Провести огляд освітлення та забезпечити заміну непрацюючих електроламп Липень 2020р. Завідувач господарства Проценко О.В.
3. Провести технічний огляд та перевірити контури заземлення Серпень 2020р. Завідувач господарства Проценко О.В.
4. Підготувати тепломережу до роботи в осінньо-зимовий період Вересень 2020р. Завідувач господарства Проценко О.В.
5. Провести технічну експертизу вогнегасників, за потреби зробити перезарядку Вересень 2020р. Завідувач господарства Проценко О.В.
6. Провести огляд будівель та приміщень на відповідність правилам пожежної безпеки, наявності інструкцій по порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та Планів евакуації на кожному поверсі будівель, перевірити стан евакуаційних виходів, стан та можливість відкриття, у разі потреби, запасних виходів і т. і. липень – серпень 2020р. Завідувач господарства Проценко О.В.
7. Провести огляд будівель, приміщень, комунікацій із складанням акт-дозволів на введення їх в експлуатацію до 20 серпня 2020р. Завідувач господарства Проценко О.В.
8. Організація проходження щорічного медичного огляду працівниками гімназії До закін-чення карантину по COVID-19 Заступник директора з виховної роботи Вінтовкіна І.Ю.

Додаток № 3

до наказу по школі

від 25.06.2020 № 106

ПЛАН

організаційних та ремонтних робіт з підготовки до

до 2020-2021 навчального року

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальний
1. Зробити перевірку лічильників тепла і води. 14.08.2020р. Завідувач господарства Проценко О.В.
2. Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи в приміщеннях гімназії. 14.08.2020р. Завідувач господарства Проценко О.В.
3. Перевірити стан підлоги в класах, кабінетах, майстернях та привести її у відповідність до вимог норм і правил безпеки навчання і праці. 14.08.2020р. Завідувач господарства Проценко О.В.
4. Провести вимірювання опору розтікання і заземлення електромережі та устаткування (за необхідності). 14.08.2020р. Завідувач господарства Проценко О.В.
5. Перевірити стан горища, даху, провести ремонтні роботи з метою унеможливлення протікання даху. 14.08.2020р. Завідувач господарства Проценко О.В.

Робоча зустріч у форматі «круглого столу» з обговорення

питань впровадження в Миколаєві системи відкритих шкільних бюджетів

Open School in UA

До участі в заході запрошуються директори шкіл м. Миколаєва, представники Управління освіти, депутати Миколаївської міської ради. Учасники заходу обговорять проблеми прозорості «шкільних бюджетів», дізнаються про можливості системи Open School in UA, отримають навички моніторингу і планування бюджетних процесів.

Доповідачі поділяться досвідом роботи в сфері захисту прав людини, протидії корупції та забезпечення чесних і прозорих бюджетних процесів. Учасники заходу обміняються досвідом та ідеями, візьмуть безпосередню участь в розробці пропозицій щодо вдосконалення системи відкритих шкільних бюджетів та її впровадження в Миколаєві.

Доповідачі: Борис Кудар – директор Учбово-методичного центру захисту прав людини, Вадим Мельников – директор аналітико-правозахисного об’єднання «Викривач».

Спеціальний доповідач: Вадим Жепало - регіональний координатор взаємодії з громадськістю Секретаріату Уповноваженого Верховної ради України з прав людини.

Запрошені експерти: Андрій Жнивін і Юрій Антощук – засновники і розробники онлайн платформи Open School in UA. Андрій Жнивін – директор Центру досліджень суспільства, громадський діяч, блогер, засновних кількох Інтернет-видань. Юрій Антощук - засновник «Школи гіперлокальних ком’юніті», директор Херсонського обласного благодійного фонду «Об’єднання».

Питання організаційного забезпечення та логістики заходу: Вадим Мельников (096)525-68-99, melya20101986@gmail.com та Борис Кудар (097)712-62-87, kudar.boris@gmail.com.

Програма заходу
14:30 – 15:00 Прибуття та реєстрація учасників тренінгу
15:00 – 15:05 Відкриття заходу – вітальне слово Бориса Кудара.
15:05 – 15:15 Борис Кудар і Вадим Мельников: презентація проведених у 2019 році досліджень прозорості та доступності фінансових звітів шкіл Миколаєва
15:15 – 15:45 Юрій Антощук і Андрій Жнивін: презентація можливостей Системи відкритих шкільних бюджетів Open School in UA
15:45 – 16:00 Вадим Жепало: про співпрацю Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини з громадськістю в сфері забезпечення доступу до публічної інформації
16:00 – 16:30 Обговорення в форматі «круглого столу». Модератори - Юрій Антощук і Андрій Жнивін.
16:30 – 16:50 Юрій Антощук і Андрій Жнивін – практичне заняття з користування системою Open School in UA
16:50 – 17:00 Борис Кудар: підсумки заходу, анкетування, планування подальших дій

В програму заходів можуть вноситись зміни в залежності від потреб учасників

Захід проводить ГО «Учбово-методичний центр захисту прав людини» HRTC в рамках проекту «Прозорі бюджети шкіл Миколаєва» в партнерстві з ХОБФ «Об’єднання» та ГО «Центр досліджень суспільства» за підтримкивідділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні та незалежного соціально-екологічного руху NESEHNUTI в рамках «Програми трансформаційного співробітництва» Міністерства закордонних справ Чеської республіки. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією урядів США та Чеської республіки. / Supported by the Democracy Grants Program of the U.S. Embassy to Ukraine and of the independent social and environmental movement NESEHNUTI in the framework of the “Program for Transformational Cooperation” of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government and Government of Czech Republic. Юридичний супровід проекту здійснює юридична фірма «Студіо Лєгалє».

Інформація про Єдину систему відкритих бюджетів шкіл

На виконання вимог Закону України «Про освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», а також з метою забезпечення відкритості та доступності інформації про надходження та використання бюджетних коштів, благодійної допомоги, зменшення корупційних ризиків при їх використанні у навчальних закладах, за сприяння та підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні відбувається впровадження Єдиної системи відкритих бюджетів шкіл у загальноосвітні заклади міста.

Єдина система відкритих бюджетів шкіл – це онлайн платформа, яка дозволяє в розрізі окремого закладу освіти бачити всю фінансову інформацію: скільки коштів і на що виділяється із бюджету, яку благодійну допомогу надає місцева громада та батьки.

Через Систему можна:

- У зручному візуальному способі побачити скільки коштів здають батьки в школи, а скільки виділяє держава.

- На що ці кошти витрачаються.

- Завантажувати скан-копії документів по усім витратам.

- Бачити контрагентів – постачальників товарів, послуг – в розрізі школи, міста, області.

- Планувати та показувати поточні потреби закладів освіти.

- Збирати кошти на потреби онлайн, зараховуючи кошти одразу на спец рахунки Держказначейства.

- Додатково залучати кошти у заклади освіти, створювати проекти, та збирати

на них кошти онлайн по принципу краудфандингу.

- Показувати річні кошториси закладів освіти, а також окремі запити на фінансування або на додаткове фінансування потреб з бюджету.

- Показувати платні послуги закладів освіти та приймати оплату за них онлайн.

- Батькам школярів – приймати участь в обговоренні потреб та витрат закладів освіти, виставляти пріоритети через голосування.

Вся інформація в системі Open School in UA передається по API[1], у форматі JSON[2], тим самим даючи змогу закладам освіти міста виконувати норми ЗУ «Про доступ до публічної інформації», зокрема статті 10 («надання публічної інформації у формі відкритих даних»).

Система розроблялась на основі фокус-груп та консультацій з батьками, директорами шкіл та управліннями освіти. Починаючи з 2017 року, система діє у закладах освіти Херсону. З 2018 року «Open School in UA» централізовано впроваджується у школах Чернігова, Вінниці, Дніпра, Чернівців, Хмельницького, Житомиру, Червонограду, Маріуполю, Нікополю. На сьогоднішній день Єдина система відкритих бюджетів шкіл вже функціонує у 13 містах семи областей України: Вінниця; Краматорськ, Дружківка, Слов'янськ і Костянтинівка Донецької області; Херсон; Житомир; Львів і Червоноград Львівської області; Чернігів; Верхньодніпровськ, Нікополь і Кам'янське Дніпропетровської області.

Запрошуємо до взаємної співпраці у напрямку розбудови ефективної моделі прозорого отримання, використання та обліку благодійної допомоги, бюджетного фінансування для потреб комунальних закладів освіти міста.

Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні – це найбільша програма підтримки з боку ЄС в сфері боротьби з корупцією. Її діяльність складається з 3 компонентів: (1)Зміцнення функціонального та нормотворчого потенціалу державних органів у сфері запобігання і боротьби з корупцією.(2) Посилення парламентського нагляду за процесом реформування і зміцнення спроможності з ретельного аналізу та вдосконалення стратегічної нормативно-правової бази.(3) Посилення спроможності органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства та ЗМІ у залученні до процесу боротьби з корупцією.


[1] API - англ. application programming interface - інтерфейс для програмування додатків. Інтерфейс - система взаємодії комп'ютерної програми з людиною для обміну даними та отримання необхідної інформації.

[2] JSON – англ. JavaScript Object Notation - один з форматів, в якому програмні додатки передають данні.

/Files/images/sayt/91.png

/Files/images/sayt/3.png

/Files/images/sayt/97.png

/Files/images/sayt/98.png

/Files/images/sayt/Безымянный36.png

/Files/images/sayt/98.png

/Files/images/sayt/4.png

/Files/images/sayt/51.png

/Files/images/sayt/65.png

Навчальна програма школи на 2019-2020 1-11 класи

МИКОЛАЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ст. №17 ІМЕНІ САРАЖАНА В.Г.

МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

14.02. 2019 м. Миколаїв № 28

Про організацію роботи

у сфері запобігання та протидії

проявам булінгу (цькуванню)

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №2657-VІІІ, керуючись листом МОН України «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», з метою організації роботи у сфері запобігання та протидії проявам булінгу (цькуванню)

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідального за проведення роботи у сфері протидії проявам булінгу (цькуванню) Вінтовкіну І.Ю., заступника директора з виховної роботи.

2. Заступнику директора з виховної роботи Вінтовкіній І.Ю.:

2.1. Забезпечити у закладі освіти реалізацію державної політіки у сфері запобігання та протидії проявам булінгу (цькуванню)

Постійно

2.2. Забезпечити оприлюднення на веб-сайті школи інформацію про заходи щодо проведення роботи у сфері протидії проявам булінгу (цькуванню), процедуру подання заяв, порядок реагування на випадки булінгу (цькування) в школі

До 20.02.2019

2.3. Затвердити план заходів щодо проведення роботи у сфері протидії проявам булінгу (цькуванню) (додаток 1).

3. Класним керівникам:

3.1. Включити до плану роботи класного керівника заходи щодо проведення роботи у сфері протидії проявам булінгу (цькуванню)

До 25.02.2019

3.2. Широко залучати органи учнівського самоврядування та батьківської громадськості до профілактичної роботи у сфері протидії проявам булінгу (цькуванню)

Постійно

4. Затвердити процедуру подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькування) в школі (додаток 2).

5. Затвердити порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в школі та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькуванню) (додаток 3).

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Вінтовкіну І.Ю..

Директор школи А.Г. Панченко

Додаток 1
до наказу по школі

від 14.02.2019 № 28

План заходів

щодо проведення роботи у сфері протидії проявам булінгу (цькуванню)

на ІІ семестр 2018-2019 навчального року

№ п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний
1 Довести до відома всіх класних керівників закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №2657-VІІІ, лист МОН України «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 29.01.2019 №1/11-881 18.02.2019 Заступник директора з виховної роботи Вінтовкіна І.Ю.
2 В разі виявлені фактів булінгу (цькування) негайно надавати інформації відповідним правоохоронним органам Постійно Заступник директора з виховної роботи Вінтовкіна І.Ю.
3 Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі » березень Заступник директора з виховної роботи Вінтовкіна І.Ю..
4 Проведення виховних годин: 1-4 кл. - «Змінюй в собі негативне ставлення до інших». 5-7кл. – «Допоможи собі рятуючи інших». 8-11 кл. - «Стережись! Бо, що посієш то й пожнеш», «Про стосунки в учнівському середовищі». лютий-березень Класні керівники
5 Проведення батьківських зборів на тему «Шкільний булінг. Якщо ваша дитина стала його жертвою». квітень Класні керівники
6 Заняття шкільного самоврядування на тему «Не допускай насилля над ближнім» квітень Заступник директора з виховної роботи Вінтовкіна І.Ю.
7 5-11 – Тренінгове заняття «Профілактика боулінгу в учнівському середовищі»; 1-11 –Поради «Як допомогти дітям упоратися з боулінгом»; 9-11 –Години спілкування на тему «Кібербулінг»; 9-11 –Корисні правила-поради для профілактики і подалання кібербулінгу; 1-11 – Перегляд відеороликів «Нік Вуйчич про боулінг у школі», «Булінг у школі та як з ним боротися – говоримо з Уповноваженим Президента України…», «Зупиніться!!! Моя Історія про Булінг і Кібербулінг». квітень Класні керівники
8 Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски боулінгу». квітень Заступник директора з виховної роботи Вінтовкіна І.Ю.
9 Круглий стіл для батьків «Поговоримо про боулінг та кібербулінг» травень Класні керівники
10 Поради батькам, щоб зменшити ризик боулінгу та кібербулінгу для своєї дитини. травень Класні керівники
11 5-11 – Перегляд відео презентацій «Булінг в школі. Як його розпізнати». «Кібербулінг або агресія в інтернеті: Способи розпізнання і захист дитини»; 2-4 – Міні-тренінг «Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті»; 6-8 – Бесіда-тренінг «Віртуальний терор: тролінг і кібербулінг» травень Класні керівники
12 Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків Протягом року Класні керівники
13 Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять Протягом року Класні керівники
Додаток 2
до наказу по школі

від 14.02.2019 № 28

Процедура подання учасниками освітнього процесу

заяв про випадки булінгу (цькування)

1. Учасники освітнього процесу подають заяву директору школи про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

2. Директор школи розглядає заяву в день її подання та видає наказ про проведення розслідування.

3. Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу (цькування) з залученням осіб від яких отримали інформацію.

4. Директор школи для прийняття рішення за результатами розслідування створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання. До складу комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші зацікавлені особи. для прийняття рішення за результатами розслідування та виконання відповідних заходів реагування.

5. Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

6. Потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей.

Додаток 3
до наказу по школі

від 14.02.2019 № 28

Порядок реагування

на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб,

причетних до булінгу (цькування)

1. В разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків комісії, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в школі.

2. Виконується рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в школі.

3. Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги учням, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

4. Директор школи або уповноважені ним особи відповідно до Закону здійснюють контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в школі.

5. Визначаються відповідальні особи, причетні до булінгу (цькуванню) та ініціюється подання до правохоронних органів щодо накладання адміністративних стягненень:

Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок

Лист МОН № 1/9-414 від 27.06.19 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-414 від 27 червня 2019 року

Департаменти (управління) освіти і науки
обласних, Київської міської державних
адміністрацій

Заклади післядипломної педагогічної освіти

ЗВІТ

директора Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 імені Саражана В.Г.

Панченко Алевтини Геннадіївни

перед педагогічним колективом та громадськістю

за 2018-2019 навчальний рік

Вітаю вас усіх і дякую, що знайшли можливість взяти участь у цьому вже традиційному зібранні. Свій виступ хочу почати зі слів великого педагога В.О. Сухомлинського:

«Людяність, сердечність,

чуйність,— цей моральний

імунітет проти зла здобувається

лишетоді, коли людина

в ранньому дитинстві

пройшла школу доброти,

школусправді людських

стосунків».

В.О.Сухомлинський

Для мене щорічний звіт перед громадськістю - завжди відповідальна і хвилююча подія, адже ваша думка про діяльність педагогічного колективу школи, її адміністрації і директора для мене завжди є важливою.

Педагогічний колектив школи в поточному навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», проектом Закону України «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами реформування середньої школи «Нова українська школа», новим Державним стандартом початкової освіти, власною Концепцією та Програмою розвитку навчального закладу, перспективним та річним планом роботи школи, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього процесу та його результативність. У 2018-2019н.р. продовжувалась реалізація комплексно – цільових програм, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, створення сприятливих умов для розкриття здібностей і нахилів учнів, формування їх навчальних та життєвих компетенцій.

У період роботи директором школи у 2018-2019 н.р. свою діяльність здійснювала в межах делегованих повноважень, у відповідності з чинним законодавством України, Статутом школи та функціональними обов’язками.

У діяльності школи забезпечується прозорість, відкритість, демократичність управління. Важливою умовою успішної діяльності школи є чітке, конкретне планування навчально-виховної роботи школи. Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу.

Внесок у підвищення рівня організації освітнього процесу у закладі

На посаді директора працюю 19 років. Очолюю творчий, працездатний колектив надійних, досвідчених, сумлінних працівників. Їх у школі 46. І всі вони – різні за віком, досвідом, темпераментом, ставленням до школи та дітей – потребують уваги, підтримки і допомоги, контролю й визнання своїх педагогічних здобутків, своєї неповторності.

Як директор школи орієнтуюся на головну, кінцеву мету навчання й виховання школярів; прагну обирати найоптимальніший шлях для вирішення проблем навчання й виховання учнів, спираючись на громадську думку школи.

Заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

Школа – складний механізм. Її функціонування та розвиток забезпечують кваліфіковані кадри, якими директор має не стільки керувати, скільки вміло вести їх за собою і надихати на творчість.

Керівництво персоналом здійснюється за допомогою методів:

- адміністративних (вони діють через правові норми, акти, інструкції, накази, розпорядження), які забезпечують стабільне юридичне середовище для діяльності школи, гарантування прав і свобод підлеглих;

- економічних, які забезпечують матеріальне стимулювання колективу;

- соціально-психологічних, які впливають на персонал через створення в колективі нормального психологічного клімату й творчої атмосфери.

На сьогодні у школі працюють 46 вчителів, серед них:

- 5 нагороджено знаком «Відмінник освіти України»;

- 3 мають звання «учитель-методист»;

- 16 мають звання «старший учитель»;

-23 спеціалісти вищої категорії;

- 3 спеціалісти першої категорії;

- 11 спеціалісти другої категорії;

- 9 спеціалісти;

Педагогічний колектив школи стабільний, плинності кадрів немає.

Методична проблема школи: «Соціалізація учнівської молоді, упровадження компетентнісного підходу в умовах реформування освіти».

За експертними прогнозами, у 2020 році найбільш затребуваними на ринку праці будуть вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі. Тому, під час організації освітнього процесу ставимо наступні акценти:

· Застосовуємо методи викладання, засновані на співпраці (ігри, проекти (соціальні, дослідницькі), експерименти, групові завдання тощо).

· Учні залучаються до спільної діяльності, що сприяє їхній соціалізації та дозволяє успішно оволодівати суспільним досвідом.

· Змінюємо підходи до оцінювання результатів навчання. Оцінки слугують для аналізу індивідуального прогресу і планування індивідуальної швидкості, а не ранжування учнів. Оцінки розглядаються як рекомендація до дії, а не присуд.

Вважаємо, що саме використання інноваційних технологій забезпечує результативність навчання. Роботу 6 методичних об’єднань спрямовано на виявлення творчого потенціалу, підвищення методичної грамотності, фахової майстерності кожного вчителя.

Організація підвищення якості освітнього процесу

Навчання з використанням інноваційних технологій якісно перевищує класичну освіту. Воно інтегрує процеси, які не можна об’єднувати в межах класичної освіти.

Педагогічний колектив нашого закладу не стоїть осторонь інновацій освіти. Варто відзначити, що протягом останніх років у школі триває інтенсивне переосмислення підходів до організації процесу навчання, колектив долає стереотипи педагогічного мислення, здійснює глибинні системні перетворення. Педагогічні працівники школи експериментують, апробують та успішно впроваджують нові ідеї, технології, методики.

Усвідомлення того, що вчитель є організатором освітнього процесу, метою якого є пробудження й підтримання прагнення дітей до пізнання, спонукає вчителів школи шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання, урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми шляхом використання інновацій.

Крім того, в закладі є діючий сайт школи, метою якого є організація творчої роботи учнів та вчителів, створення інформаційного банку про життєдіяльність класних колективів, збір та узагальнення інформації з шкільного життя, можливість вивчення шкіл України та представлення освітнього закладу у всесвітній мережі Інтернет, реклама закладу у веб-просторі, постійний зв'язок ланок освітнього процесу «учень-батьки-учитель», вивчення громадської думки про шкільне життя.

З метою здобутку нових знань, умінь та навичок, знаходження однодумців, розширення діапазону спілкування, надання допомоги всім бажаючим у вивченні нового, залучення учнів до самоосвіти та саморозвитку та надання їм та їхнім батькам оперативного доступу до навчальних матеріалів

Кожний навчальний рік особливий і неповторний, і підведення його підсумків спонукає до осмислення досягнень і невдач, проблем і шляхів їх вирішення. Який слід залишить в історії школи 2018-2019н.р.

Навчальна діяльність учнів

Наш заклад — це освітній заклад, що виконує замовлення суспільства щодо виховання конкурентноспроможної особистості в умовах ринкової економіки, яка вміє орієнтуватися в системі найрізноманітніших суперечностей і здатна планувати стратегію власного життя в руслі національних і загальноєвропейських цінностей. Педагогічний колектив будує школу розвитку та вдосконалення, повноцінного освітнього простору, рівних можливостей у навчанні й вихованні учнів із максимальним урахуванням їхніх природних особливостей та обдарувань, що врешті допоможе випускникам стати успішними в житті, здатними до інтеграції в європейське співтовариство.

Всього в школі на кінець року – 485 учнів

Денна школа 401, заочні класи – 84

Похвальні листи – 17

Похвальна грамота – 1

Претендент на ЗМ – 1

Учнів достатнього та високого рівня навченості – 74

Проведено курсову перепідготовку 8 вчителів початкових класів, включаючи вчителів 4-х класів, які братимуть 1 клас за програмою Нової української школи. Проведено атестацію 7 вчителів. З них підтвердили кваліфікацію - 3 вчителі, підвищили – 4 вчителі, присвоєно звання «старший учитель» - 1 учитель.

В порівнянні з минулим навчальним роком результативність успішності підвищилась: відсоток учнів з високим рівнем навчальних досягнень не змінився, з достатнім рівнем підвищився на 6%, з середнім рівнем навчальних досягнень знизився на 5%. Порівняльний аналіз результативності освітнього процесу свідчить про стабільну позитивну динаміку зростання рівня навчальних досягнень учнів.

Всі випускники 4-х класів успішно склали ДПА з математики, української мови та літературного читання.

У заочній школі «Надя» навчалися учні 4 класу: Борановський Семен, Дєньговська Анастасія, Іорга Єлизавета, Кадимова Юлія

Брали участь у міських олімпіадах : Борановський Семен, Дєньговська Анастасія, Іорга Єлизавета, Кадимова Юлія, Матєха Антон, Павлова Аліна, Сабба Нікіта.

Школа долучилася до платформи Матіфік – цифрової програми австралійської компанії, яка може допомогти учням 1-6 класів покращити знання з математики.

Участь учнів в творчих, інтелектуальних конкурсах, змаганнях, акціях, проектах

Команда батьків і учня 2-А класу Завірюхи Максима брали участь в районних спортивних змаганнях «Мама, тато, я – спортивна сім’я», зайняли І місце, на обласних змаганнях – ІІІ місце.

Фаховий рівень педагогічного колективу нашої школи дозволяє на належному рівні вирішувати багато творчих завдань. Вчителі школи Будулуца К.В., Георгейко В.В., Корольова Г.С., Грищук Т.М., Зінченко Т.Т., Мальнєва Г.Ф. постійно брали участь у вебінарах, про що свідчать сертифікати.

Вчителі школи брали активну участь в роботі обласних і міських семінарах: освітній фестиваль MykolaivEdFest«Освіта Миколаєва: кращі практики, перспективи розвитку, кроки до успіху» на тему: «Індивідуальна траєкторія розвитку дитини».

Організація внутрішньо-шкільного контролю

Адміністрація забезпечує належну управлінську діяльність та своєчасний контроль за різними аспектами навчально-виховної діяльності. Шкільне планування являє собою систему з конкретизованими строками, орієнтоване на наявні ресурси та виконавців.

У закладі розроблений перспективний План розвитку Миколаївськоїї загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 імені Саражана В.Г. на 2016-2021 р.р. Згідно Концепції розвитку школи адміністрація визначає стратегію діяльності, усвідомлюючи корисність, або шкідливість впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на розвиток школи, намагаючись активізувати позитивні й по можливості нейтралізувати негативні. Планування в школі здійснюється через перспективний, річний та щомісячний плани роботи, на основі яких адміністрація школи, директор та заступники директора, складають свої щотижневі плани роботи. Розроблена циклограма внутрішнього контролю на поточний навчальний рік, згідно з якою організовуються різнопланові заходи з питань контролю управлінської, навчальної, методичної, кадрової, виховної та господарської діяльності.

Одним з головних питань системної роботи адміністрації є питання вивчення стану викладання та рівня знань, умінь і навичок учнів з базових дисциплін. У закладі в наявності перспективний план вивчення стану викладання навчальних предметів, в якому робляться відмітки про результати: де і коли розглядалося дане питання (номер і дата наказу). Стан вивчення предметів відбувається не рідше ніж 1 раз на 5 років.

У 2018-2019 н.р. в школі вивчався стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури, географії, економіки, фізичної культури, трудового навчання, технологій, основ здоров’я.

Контроль здійснюється систематично, цілеспрямовано, планомірно за всіма напрямками діяльності закладу. Доцільно визначаються об’єкти контролю, форми, види, окреслюється мета, аналізується стан, робляться висновки, даються рекомендації.

Результати внутрішньошкільного контролю оформляються у вигляді наказу, довідки про результати внутрішньошкільного контролю, доповіді про стан справ з перевіреного питання, які розглядаються на педрадах, нарадах при директорові, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних об’єднань та приймаються відповідні управлінські рішення.

Кінцевим етапом виконання прийнятого рішення є зняття його з контролю шляхом дооформлення картки обліку виданням наказу по школі.

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

Згідно плану виховної роботи школи на 2018-2019 н.р. робота педагогічного колективу була спрямована на виконання місії школи: «Створення в освітньому закладі конструктивного життєвого простору з метою формування успішної особистості, здатної до розбудови себе і соціуму».

Важливе завдання сучасної школи - дати учням не тільки певні знання, уміння та навички, а й виховати соціально адаптовану та громадсько-орієнтовану особистість, яка після закінчення школи успішно займе своє місце в житті. Громадсько-активна школа не відгороджує учнів від реального, життя, а включає це життя у свої уроки, позаурочну діяльність, створюючи єдине поле громадського виховання не тільки учнів, а й усіх учасників освітнього процесу.

В системі виховної роботи особливе місце посідає виховання загальнолюдських цінностей (доброти, милосердя, засвоєння норм культури взаємовідносин). Учнівським врядуванням організована участь у акції «Святий Миколай дітям», благодійній акції «Серце до серця». Складові національно-патріотичного виховання реалізуються в школі різними шляхами, здійснюються як на уроках, так і в позаурочний час.

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу учнів школи, головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави.

Залучаючи учнів до надбань світової культури, науки, різних сфер мистецтва, музики, живопису, архітектури, знайомлячись з національними традиціями та звичаями, прищеплюючи культуру поведінки, вихователі організували відвідування більше 30 виставок.

Ключовим питанням виховної роботи громадсько-активної школи є «Школа і громада – простір для життя дитини».

Така школа не відгороджує учнів від реального життя, а включає це життя у свої уроки, позаурочну діяльність,прагне бути не тільки загальноосвітнім навчальним закладом, але й культурним, громадсько-ресурсним центром мікрорайону.

Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими спільниками, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. Заклад ініціює нову, глибшу залученість родини до побудови освітньої траєкторії дитини.

Налагоджена інформаційно-консультативна робота з батьками щодо попередження дитячого травматизму, збереження життя і здоров’я дітей.

Під постійним контролем перебуває питання про стан відвідування учнями школи. Ведуться журнали обліку відсутніх учнів школи. Питання стану відвідування учнями уроків розглядається щоквартально на нараді при директорові.

Виховна робота у школі досягла рівня, коли на всіх етапах (початковому, середньому, старшому) звертається увага на формування в учнів глибоких і міцних систематичних знань, максимально стимулюється самостійна діяльність, розвиваються творчі інтереси, цілеспрямовані, творчі пошуки.

Взаємоузгодженість вимог школи та батьків до виховання та розвитку дитини – запорука успіху особистості. З метою зміцнення зв’язків сім’ї, школи й громадськості, надання сім’ям дієвої практичної допомоги у справі виховання дітей, формування в батьків педагогічної підготовки, потреби в самоосвіті, залучення батьків до освітнього процесу в закладі протягом поточного навчального року було організовано на належному рівні роботу з батьками в трьох напрямках: індивідуальна, масова, залучення батьків до участі в класних та загальношкільних справах.

Дотримання вимог охорони дитинства, безпеки життєдіяльності, санітарногігієнічних та протипожежних норм

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

На спільному засіданні педагогічної ради та ради школи розглядається план роботи школи на поточний навчальний рік, де передбачено розділ «Заходи з охорони праці». Інструкції з охорони праці й безпеки життєдіяльності поновлюються та затверджуються наказом по школі 1 раз на 5 років.

Наказом по школі передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство в школі.

Щорічно за планом роботи школи проводиться навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки. За графіком проводяться й заліки працівників, про що оформлюються відповідні протоколи в окремому журналі.

Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради, нарадах при директорі.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях обговорювалися на батьківських зборах протягом навчального року.

Постійно здійснюється контроль роботи систем забезпечення життєдіяльності будівлі школи.

Відповідно до нормативних документів розроблено і затверджено посадові інструкції з охорони праці для всіх працівників навчального закладу.

Державно-громадське управління

Відповідно до Положення про загальноосвітню школу, Статуту закладу педагогічна і батьківська громадськість брала активну участь в управлінні закладом. Найважливіші питання напрямків розвитку закладу, планування її роботи виносяться на розгляд педагогічної ради, батьківського комітету, вирішуються всі поточні питання життя й роботи школи. На рівні кожного класу створені та діють батьківські комітети, що беруть найактивнішу участь в організації повсякденної роботи та освітнього процесу. Організація ефективної роботи закладу неможлива без дієвого постійного зворотного зв’язку з батьками. Адміністрація, вчителі з увагою ставляться до всіх пропозицій і зауважень з боку батьків. В закладі налагоджена робота з батьківською громадськістю:

· працює батьківський комітет закладу;

· за безпосередньої участі батьківських активів у класах проводяться масові заходи;

· періодично проводяться засідання батьківського лекторію;

· упродовж навчального року проводяться батьківські збори із запрошенням учителів-предметників, що свідчить про налагоджену спільну роботу педагогічного колективу з батьками учнів.

Для організації ефективного, результативного освітнього процесу необхідна міцна матеріально-технічна база. Дякуючи Вам, Вашій підтримці, шановні батьки, шановний Голова Заводського району Дмитрук В.М., депутат Верховної Ради України Козир Б.Ю. в поточному навчальному році зроблено чимало для модернізації матеріально-технічної бази закладу. Замінено вікна на металопластикові, зроблено пішохідні доріжки, надано кошти на розвиток кабінету фізики. Для модернізації матеріально-технічної бази забезпечено доступ до мережі Інтернет, що дає можливість усім вчителям використовувати в освітньому процесі інформаційно-комунікаційні технології.

Продовжується оновлення навчальних кабінетів: поповнено додатковими матеріалами, друкованими збірками методичний кабінет, роздатковими, дидактичними матеріалами, методичною літературою, наочними посібниками, друкованими таблицями, електронними засобами навчальні кабінети.

Ще раз хочу нагадати, що участь батьків у фінансуванні закладу не суперечить законодавству і передбачена Законом “Про освіту”, де визначена система державно-громадського управління навчальними закладами та джерела їх фінансування. Отже, основними нашими спонсорами, помічниками і благодійниками, на кошти яких підтримується життєдіяльність школи, поки що залишаються батьки. Я висловлюю велику вдячність усім батькам, головам класних батьківських комітетів, батьківським класним колективам за дієву матеріальну допомогу.

В поточному навчальному році школа відчула суттєву державну фінансову підтримку: придбано інвентарь для техпрацівників: шланг, перфоратор, кутова шліф машина, диск алмазний турбо, рукавиці, віники – 3550;

Будівельні матеріали: 9357;

Канцелярські товари: 2000;

Бумага А 4: 850;

Миючі засоби: 3000;

Ремонт та заправка принтера, ксерокса: 1850.

Всього: 20607 грн.

Однак, в діяльності закладу є проблеми, які слід вирішувати:

-забезпечення матеріально-технічної, навчальної бази для 1-х класів згідно з вимогами Нової української школи;

-забезпечення навчальних кабінетів меблями (заміна учнівських парт, шаф);

-потребує оновлення оформлення коридорів, холу, спортивної зали, актової зали.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

Звернення громадян з питань діяльності закладу об'єктивно і вчасно розглядаються, перевіряються викладені в них факти, приймаються рішення відповідно до чинного законодавства та забезпечується їх виконання, громадянам повідомляються наслідки розгляду заяв (клопотань).

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не перевищує сорока п'яти днів (відповідно до Закону України «Про звернення громадян»)

Скарг протягом останніх п’яти років не було.

Управлінська діяльність

Управління закладом здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішньошкільного контролю та календарними планами вчителів-предметників, планами виховної роботи. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу.У закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу освіти. З підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, міського управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації, вчасно знайомитися з новими документами, їх проектами.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва закладом більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Я, як директор закладу, у роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва, як: порада, особистий приклад, похвала; шанобливе ставлення до людей. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.

Я, як директор, вчителі, учні, намагаємося робити все, для того щоб наш заклад посідав перші сходинки на освітянському просторі Миколаївщини.

Завершуючи вій виступ, хочу запевнити вас, що я завжди намагатимусь реагувати на всі ваші звернення, зміцнювати ту атмосферу довіри, партнерства, яка вже склалася в колективі вчителів, батьків та учнів.І надалі як директор школи докладатиму всіх зусиль, щоб спільними зусиллями досягати нових успіхів у навчанні та вихованні учнів, в утвердженні позитивного іміджу школи, у виконанні нею своєї головної місії – виховання і розвитку наших дітей, підготовки їх до самостійного життя.

Адміністрація, педагогічний колектив Миколаївської загальноосвітньої школи № 17 імені Саражана В.Г. докладатиме всіх зусиль, щоб наш заклад був для дітей - школою радості, для батьків – спокою і надії, а для вчителів – місцем творчості.

Висловлюю щиру подяку батьківській громаді, управлінським структурам, меценатам за тісну співпрацю!

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Ради школи

04.09.2018 р. протокол № 4

Правила
поведінки здобувачів освіти

у Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 17

імені Саражана В.Г. Миколаївської міської ради Миколаївської області

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1.Учень приходить в заклад освіти за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.

2. Не можна приносити на територію освітнього закладу з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.

3. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

4. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти із закладу освіти та його території в урочний час.

5. У разі пропуску занять учень зобов'язаний пред'явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов'язаний представити довідку з медичної установи.

6. Учень школи повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші - молодшим, хлопчики - дівчаткам.

7. Поза закладу освіти учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім'я закладу.

8. Учні бережуть майно закладу освіти, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території закладу.

9. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

10. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на першому поверсі закладу освіти, черговому вчителю, класному керівнику або шкільній адміністрації.

11. Булінг є неприпустимою формою поведінки учнів у закладі освіти та за його межами.

12. Не дозволяється жувати гумку, учні можуть користуватися на уроках гаджетами лише для навчання.

13. Учень зобов'язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

14. На першу вимогу вчителя учень зобов’язаний давати щоденник.

15. Учень повинен щодня вести записи домашніх завдань у щоденнику.

16. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

1. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2. Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять.

3. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку.

4. Заняття у школі проводяться за кабінетною системою. За кожним учнем у кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.

5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.

6. Учень на уроці зобов'язаний виконувати всі вимоги вчителя.

7. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.

8. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

9. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

10. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов'язково присутні в залі.

11. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять, учні мають право покинути клас. При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають.

12. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.

13. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил безпеки життєдіяльності як під час уроків, так і після їх закінчення.

ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

1. Під час перерви учень зобов'язаний:

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- вийти з класу, якщо попросить вчитель;

- учні на перервах знаходяться на своєму поверсі;

- підкорятися вимогам чергового вчителя по поверху;

- при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи учні вітаються і звільняють дорогу;

- учням забороняється входити до вчительської без дозволу;

- забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

2. Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен заважати іншим.

3. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися по закладу освіти, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня).

4. Під час перерв учням категорично забороняється залишати шкільну будівлю задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів.

5. Під час перерв забороняється бігати по школі, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.

6. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами, застосовувати фізичну силу.

7. У закладі освіти та на його території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.

8. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

9. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ІV. ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ І ЗАКЛАДУ

1. Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.

2. Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.

3. Черговий клас по школі має приступити до чергування за 30 хв. до початку занять. Чергування по школі триває один навчальний тиждень протягом робочого дня.

4. Чергові учні допомагають черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком по школі, за виконанням всіма учнями цих правил.

V. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.

2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

3. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.

4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

5. Слід вживати їжу і напої, придбані тільки в їдальні.

6. Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.

7. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

8. Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.

VІ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ

1. У заклад освіти учні повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях. Стиль одягу - діловий, класичний. Для уроків фізичної культури, трудового навчання обов’язкова спеціальна форма.

2. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

3. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.

4. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.

5. Знаходитися в закладі освіти у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

6. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.

7. На вечори, концерти учні вибирають одяг по рекомендації батьків та на свій розсуд.

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Учні не мають права під час знаходження на території закладу освіти і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров'я самого себе та оточуючих.

2. За порушення цих Правил та Статуту школи учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

- усне зауваження;

- запис зауваження в щоденник;

- виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики;

- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

3. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів закладу освіти і є обов’язковими для виконання на всій території освітнього закладу, а також під час усіх заходів, що проводяться закладом освіти.

/Files/images/2017a/фінанси.png

Територія обслуговування, закріплена рішенням Миколаївської міської ради від 26.08.2016 р. № 802 за

Миколаївською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 17

імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

І Парниковий пров.,1, 2, 2а, 3, 4, 4е, 9-20, 20а, 21, 22, 24, 26-37, 39, 40, 42, 42а, 43-46, 46а, 48

ІІ Парниковий пров.,1-11, 13-20, 22, 25, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 28/1, 29, 31-40, 44, 46, 46а, 48, 50, 52

ІІІ Парниковий пров., 1-4, 4/1, 5, 6, 6а, 7, 9, 9а, б, 10, 10а, 10/1, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 16, 43

ІV Парниковий пров.,1, 2, 3, 3а, б, 4, 4а, 5, 5а, 5/1, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 23а, 24-28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35/1, 36-38, 38а, 39-41, 41а, 42, 42а, 43, 43а, 44-46, 46а, б, 47, 49, 51

V Парниковий, 1а, 3, 3а, 4, 4а, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16-20, 20а, 22-34, 35, 36-40, 40а, 42, 42а, 44, 46, 47а, 48, 49а, 50, 50в, 52-60, 60а, б, 61-66, 69б, 70, 71, 72, 72а, 73-76, 78, 80, 81, 81а, 82, 82а

Новий інвалідний хутір, 2, 4, 4а, в, 5, 7, 7а, 8, 8б, 9б, 10, 10а, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11б,12, 12а, 13-16, 16а, 16/1, 16/2, 17, 17а, б, 18, 18 а-д, 19, 19в, д, 20, 20а, 22, 22б, г, 23, 24, 24/1, 24/4, 24а, б, е, 25, 25/1, 25/2, 25а, б, 26, 26а, б, 27, 27б, 28, 29, 29а, б, в, 29/1, 29/2, 30 б, в, 31, 31а, 32, 32а, 33, 33а, 34-36, 36а, б, 37, 37а, 38, 38а, б, 39, 40а, 41, 41 а-в, 42, 42б, 43, 43б, 44, 45, 45в, 46, 47, 47а, 48, 48а-в, 50, 50/1, 50б, 51/1, 51 б, г, 52, 52в, 52/3, 52/4, 53-57, 59а-в, 59/1, 59/2, 60, 60а-б, 61а, 62/2, 63, 63б, 66, 68, 68а, 69, 69/1, 69а, в, 71, 78, 79, 83, 85-89, 89а, 90, 90а, 92

Абрикосова, 1, 2, 3, 3а, 4-14, 14а

Дачна, 15-29, 29/1-37, 37а-61, 61а, 67, 67а, 71, 75, 77, 40-74, 78-96

Біла, 2-26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 3-15, 15а, 17-31, 33а, 37-43, 43/1, 43/2, 45, 45а, 47-57

Курортна (Бутоми), 16-20, 24, 26, 30, 30а, 32/1, 32/2, 34-60а, 62, 64

Привокзальна, 1, 2, 4, 13-33

Карпенка, 12, 12а, в, 20-32, 42, 44, 38, 39, 39а, 41, 41а, 43, 43а, 45, 47, 51, 53, 53а, 55, 57, 59, 59а, 61-67

Крилова, 2, 4, 8, 8/1, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 14, 14а, 16-32

Спортивна, 25/4, 25/5, 25/9

Леваневців, 8-12, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7а, 25/8, 25/10, 20-26, 72-77, 98-102

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17

імені Саражана В.Г.

Миколаївської міської ради Миколаївської області

Потужна спроможність навчального закладу - 574 учня

Всього навчається на 01.09.2017 р. - 478 учнів

Мова навчання - українська

/Files/images/robota_felenyuk_/90.png/Files/images/robota_felenyuk_/91.png/Files/images/robota_felenyuk_/92.png/Files/images/robota_felenyuk_/94.png

Інформація про виділені кошти на 2017 рік

для утримання ЗНЗ

(станом на 23.10.2017)

/Files/images/robota_felenyuk_/56.png

Закон України "Про освіту"

/Files/images/shkola_17/Рисунок (15).jpg

/Files/images/shkola_17/Рисунок (16).jpg

Кiлькiсть переглядiв: 2255